Všeobecne záväzné nariadenia

Administrátor 30 Apr, 2015 Legislatíva a dokumenty

ROK 2015

Doplnok č.1 k VZN č. 5/2012 – O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2012 – O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2013 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov

Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2014 – O o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov

 

ROK 2014

VZN č. 4/2014 – O miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 3/2014 – O miestnych daniach

Doplnok č.1 k VZN č. 5 /2013 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov

VZN č. 1/2014 – O výkone taxislužby na území mesta Púchov

VZN č. 2/2014 – O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Púchov

 

ROK 2013

VZN č. 5/2013 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov

Doplnok č. 1 k VZN č. 10/2012 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov

Doplnok č. 1 k VZN 8/2012 – O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Púchov

Doplnok č. 1 k VZN 4/2006 – O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov – 6.6.2013

Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2012 – O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2011 – O poskytovaní dotácií v meste Púchov

VZN č. 3/2013 – O nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 4/2013 – O miestnych daniach pre mesto Púchov

 

ROK 2012

VZN č. 10/2012 – O miestnom poplatku za KO a DSO pre mesto Púchov

Doplnok č. 1 k VZN č. 10/2012 – O miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 9/2012 – O miestnych daniach pre mesto Púchov

Doplnok č.1 k VZN č.2/2011 – O dotáciách

Doplnok č.2 k VZN č.1/2009 – O OP

VZN č. 8/ 2012 – O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Púchov

VZN č. 7/2012 – Požiarny poriadok mesta Púchov

VZN č. 6/2013 – O ochrane životného prostredia a tvorbe mestskej zelene

VZN č. 5/2012 – O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa k 30.6.2012

Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2011

VZN č. 3/2012 – O dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Púchov

VZN č. 4 /2012 – O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2009 – O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu v meste Púchov

VZN č. 2/2012 – O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Púchov

 

ROK 2011

Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2007 – Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a verejnom priestranstve v meste Púchov

Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2007 – Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov

VZN č. 2/2011 – O poskytovaní dotácií v meste Púchov

 

ROK 2010

VZN č. 4/2010 – O miestnych daniach

VZN č. 3/2010 – O osobitne dôležitom (strategickom) majetku a záujmoch mesta Púchov.

VZN č. 3/2010 doplnok č. 1 – O osobitne dôležitom (strategickom) majetku a záujmoch mesta Púchov, doplnok č. 1.

VZN č. 1/2010 – O dani z nehnutelností v meste Púchov

VZN č. 1/2010 doplnok č. 1 – O dani z nehnuteľností

 

ROK 2009

VZN č. 8/2009 – O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 6/2009 – O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov

VZN č. 5/2009 – O dani z nehnuteľností pre mesto Púchov

VZN č. 5/2009 doplnok č.1 – O dani z nehnuteľností pre mesto Púchov

VZN č. 3/2009 – O predaji bytov a nebytových priestorov v meste Púchov

VZN č. 2/2009 – O podmienkach držania psov na území mesta Púchov

Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2007 – Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a verejnom priestranstve v meste Púchov / Trhový poriadok/

VZN č. 1/2009 – O úhrade za opatrovateľskú službu

 

ROK 2008

VZN č. 1/2008 – O dani z nehnuteľností pre mesto Púchov

VZN č. 1/2008 – Doplnok 1. – O dani z nehnuteľností pre mesto Púchov

VZN č. 1/2008 – Doplnok 2. – O dani z nehnuteľností pre mesto Púchov

VZN č. 2/2008 – O určení názvov verejných priestranstiev – Námestí v meste Púchov

 

ROK 2007

VZN č. 14/2007 – Územný plán mesta Púchov – Implementácia princípov trvalo udržateľného rozvoja do stratégie mesta Púchov (grafickú časť nájdete v samostatnej rubrike TU)

VZN č. 13/2007 – O poskytovaní dotácii v meste Púchov

VZN č. 11/2007 – O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov

VZN č. 10/2007 – O dani z nehnuteľností pre mesto Púchov

VZN č. 8/2007 – O udeľovaní Čestného občianstva mesta Púchov, Ceny mesta Púchov, Verejného uznania, Ceny primátora mesta

VZN č. 7/2007 – O symboloch mesta Púchov a ich používaní

VZN č. 5/2007 – O dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Púchov

VZN č. 4/2007 – Zmeny a doplnky 4 územného plánu mesta Púchov

VZN č. 3/2007 – O ochrane životného prostredia a tvorbe mestskej zelene

VZN č. 2/2007 – Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služiev na území mesta Púchov

VZN č. 1/2007 – Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a verejných priestranstvách v meste Púchov. (Trhový poriadok)

Doplnok č.1 k VZN č. 2/2007 –  Pravidlá času predaja v obchode a  času prevádzky služieb na území mesta Púchov

 

ROK 2006

VZN č. 08/2006 – O dani z nehnuteľností pre mesto Púchov

VZN č. 1/2006 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Púchov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – 9.3.2006

Dodatok č.1 k VZN č. 7/2006 – O spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností

VZN č. 4/2006 – O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov – 12.5.2006

VZN č. 7/2006 – O spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností – 14.7.2006

 

ROK 2005

Doplnok č. 3 k VZN č. 4/2002, ktorým sa určujú školské obvody v meste Púchov v znení ďalších doplnkov – 14.7.2005

VZN č. 2/2005 – Koncepcia rozvoja mesta Púchov v tepelnej energetike – 28.7.2005

VZN č. 4/2005 – O vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Púchov – 1.10.2005

 

ROK 2004

VZN č. 1/2004 – O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – 11.3.2004

Doplnok č.2 k VZN č. 4/2002, ktorým sa určujú školské obvody v meste Púchov – 15.7.2004

VZN č. 7/2004 – O ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v meste Púchov – 10.9.2004

Doplnok č.1 ku VZN č. 2/2003 – O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu v Meste Púchov – 16.12.2004

 

ROK 2003

VZN č. 2/2003 – O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu v Meste Púchov – 14.3.2003

VZN č. 6/2003 – Doplnok č.1 k VZN 4/2002, ktorým sa určujú školské obvody v meste Púchov – 25.6.2003

VZN č. 10/2003 – O upresnení dopravnej plochy pre stavbu malej okružnej križovatky, schválenej vo verejnom záujme na území Mesta Púchov – 14.11.2003

VZN č. 12/2003 – O špecifikácii využitia verejných plôch v rámci schváleného územného plánu CMZ Púchov – 14.11.2003

VZN č. 16/2003 – Doplnok č.1 k VZN 12/2003 O špecifikácii využitia verejných plôch v rámci schváleného územného plánu CMZ Púchov – 30.12.2003

 

ROK 2002

VZN č. 4/2002 ktorým sa určujú školské obvody v meste Púchov – 11.7.2002

 

ROK 2001

VZN 1/2001 ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva Mesta Púchov – 21.2.2001

 

ROK 1999

VZN 4/1999 Požiarny poriadok mesta Púchov – 9.9.1999

 

ROK 1997

VZN č. 1/1997 – Územný plán sídelného útvaru Púchov -aktualizácia -zmena a doplnok – 3.3.1997

 

ROK 1994

VZN č. 6/1994 – Domový poriadok mesta Púchov – 22.9.1994

 

Poznámka: Dokumenty, ktoré sú označené ikonou formátu PDF, je možné prezerať a stiahnuť v Acrobat Readeri. V prípade, že potrebujete dokument, ktorý tu zatiaľ nie je v elektronickej podobe, radi Vám ho poskytneme na Mestskom úrade v Púchove, číslo dverí 19.

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov