Územný plán mesta

Administrátor 30 Apr, 2015 Legislatíva a dokumenty

Územný plán mesta (ďalej len ÚPO) v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie, ekologickú stabilitu a trvaloudržateľný rozvoj a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania.

Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. ÚPO je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územnotechnické dokumenty dielčích územných častí mesta, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.

Upozornenie: niektoré prílohy návrhu riešenia ÚP majú aj niekoľko megabajtov, preto ich otvorenie môže trvať dlhší čas.

Textová časť – čistopis

VZN 14/2007 – Územný plán mesta Púchov – Implementácia princípov trvalo udržateľného rozvoja do stratégie mesta Púchov

Územný plán mesta Púchov [1 MB]
Záväzná časť ÚPN mesta Púchov [300 kB]

Grafická časť – čistopis

Administratívne členenie územia [9 MB]
Etapizácia výstavby [9 MB]
Verejnoprospešné stavby [2,3 MB]
Širšie vzťahy [1,7 MB]
Komplexný urbanistický návrh [11 MB]
Návrh dopravného riešenia [9 MB]
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie [10 MB]
Zásobovanie elektrickou energiou [10 MB]
Zásobovanie plynom a teplom [10 MB]
Návrh regulácie územia [13 MB]
Zábery poľnohosp. pôdneho fondu [2 MB]
Ochrana prírody ÚSES [6,2 MB]
Príloha č. 1 – Chránené druhy [0,2 MB]

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov