Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2014

Administrátor 02 Máj, 2015 Legislatíva a dokumenty

OBSAH :
1. Rozpočet mesta na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
    – zriadeným a založeným právnickým osobám
    – ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám
    – podnikateľom
    – štátnemu rozpočtu
    – štátnym fondom
    – rozpočtom iných obcí
    – rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

 

Celý dokument:

   Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2014

 

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov