Všeobecno záväzné nariadenia

Administrátor 03 Máj, 2015 Povinne zverejňované informácie
25 jún, 2002

VZN č. 4/2002 ktorým sa určujú školské obvody v meste (701.0 KiB)

16 december, 2009

VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste (129.5 KiB)

1 január, 2010

VZN č. 5/2009 o dani z nehnuteľností pre mesto (110.9 KiB)

2 január, 2011

Návrh VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľností pre mesto (94.0 KiB)

13 december, 2011

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpad… (129.8 KiB)

7 máj, 2011

Návrh VZN č. /2011 o poskytovaní jednorázovej dávky (151.2 KiB)

7 máj, 2011

Návrh VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľností mesta (94.0 KiB)

26 august, 2011

Návrh - Doplnok č. 1 VZN č. 2/2010 (86.6 KiB)

15 november, 2011

VZN č. 4/2011 – Návrh VZN O dani z nehnuteľností pre mesto Púchov (94.0 KiB) 12.5.2012

28 november, 2011

VZN č. 3/2011 – Návrh VZN o miestnych daniach (134.1 KiB)

13 december, 2011

VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti pre mesto Púchov (92.1 KiB) 13.5.2012

13 marec, 2012

VZN 2/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Púchov (151.0 KiB)

27 marec, 2012

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 (55.5 KiB)

3 máj, 2012

VZN č.3/2012 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta (156.7 KiB)

7 máj, 2012

Návrh VZN č. /2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka (111.4 KiB)

12 december, 2012

VZN č. 10_2012 o miestnom poplatku za KO a DSO pre mesto Púchov (309.6 KiB)

7 máj, 2012

Návrh VZN č. /2012 ktorým sa určuje výska príspevkov (321.1 KiB)

12 jún, 2012

Návrh VZN č. /2012 o ochrane životného prostredia a tvorbe mestskej zelene (205.6 KiB)

10 september, 2012

VZN – Požiarny poriadok mesta Púchov (1.8 MiB)

12 september, 2012

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov (160.7 KiB)

12 september, 2012

Návrh VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (627.5 KiB)

17 september, 2012

VZN 6/2012 – O ochrane životného prostredia a mestskej zelene (208.8 KiB)

11 október, 2012

Doplnok č. 1 k VZN č. 3_2011 (162.5 KiB)

19 november, 2012

Návrh VZN č.10_2012 o miestnom poplatku za KO a DSO pre mesto Púchov (309.4 KiB)

20 november, 2012

Návrh VZN č. 9_2012 o miestnych daniach pre mesto Púchov (180.2 KiB)

12 december, 2012

VZN č. 9_2012 o miestnych daniach pre mesto Púchov (180.2 KiB)

14 február, 2013

Doplnok č. 1 VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (302.1 KiB)

7 máj, 2013

Návrh VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka (282.9 KiB)

7 máj, 2013

Návrh VZN č. /2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách (236.3 KiB)

4 jún, 2013

Návrh – Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov (221.2 KiB)

13 jún, 2013

Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov (210.2 KiB)

21 august, 2013

Návrh VZN č. 2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov (200.7 KiB)

28 august, 2013

VZN č. 2/2013 o miestnych daniach pre mesto (170.4 KiB)

3 september, 2013

Návrh – Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov (144.9 KiB)

10 september, 2013

Doplnok č.2 VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií v meste (121.7 KiB)

8 október, 2013

Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2011 – O poskytovaní dotácií v meste Púchov (68.0 KiB)

11 november, 2013

Návrh VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov (295.5 KiB)

11 november, 2013

Návrh – Doplnok č. 1 k VZN č. 10/2012 (173.9 KiB)

15 november, 2013

VZN č. 2_2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov (198.8 KiB)

3 december, 2013

VZN o dotáciách na žiaka pre r. 2014 (275.3 KiB)

4 december, 2013

Doplnok č. 1 k VZN č. 10_2012 (168.2 KiB)

6 december, 2013

VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom (292.6 KiB)

13 december, 2013

Návrh VZN č.4_2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov (103.4 KiB)

16 december, 2013

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach pre mesto (69.6 KiB)

16 december, 2013

VZN č.4_2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov (67.3 KiB)

1 január, 2014

Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov (70.8 KiB)

1 január, 2014

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach pre mesto (103.3 KiB)

25 február, 2014

Návrh doplnku č. 1 k VZN 5/2013 o určení výšky dotácie na žiaka (214.8 KiB)

7 máj, 2014

Návrh VZN o poskytovaní dotácií v meste (330.4 KiB)

2 jún, 2014

Návrh VZN o taxislužbe (240.1 KiB)

18 jún, 2014

VZN 1/2014 – o výkone taxislužby na území mesta Púchov (239.8 KiB)

7 júl, 2014

Návrh VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (103.5 KiB)

12 august, 2014

VZN 2 / 2014 – O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (101.5 KiB)

24 november, 2014

Návrh VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto (128.7 KiB)

24 november, 2014

Návrh VZN č. 4_2014 o miestnom poplatku za KO a DSO (121.9 KiB)

25 november, 2014

VZN č. 5/2014 o osobitne dôležitom (strategickom) majetku a záujoch mesta Púchov (142.1 KiB)

10 december, 2014

Návrh VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto (149.3 KiB)

1 január, 2015

VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov (120.3 KiB)

23 január, 2015

Návrh - Doplnok č .2 k VZN č. 5/2013 o určení výšky dodácie na žiaka (915.7 KiB)

13 február, 2015

Doplnok č.2 k VZN č. 5/2013 o dotáciách na žiaka (102.2 KiB)

30 apríl, 2015

Doplnok č.1 k VZN č.5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a ŠZ (130.9 KiB)

2 jún, 2015

Návrh - Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach (102.4 KiB)

1 júl, 2015

Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach (101.7 KiB)

8 september, 2015

Návrh - Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov (53.2 KiB)

5 október, 2015

Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov (52.6 KiB)

18 november, 2015

Návrh - Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (91.0 KiB)

20 november, 2015

Návrh - Doplnok č. 1 k zásadam podpory mladých rodín v meste Púchov (214.2 KiB)

24 november, 2015

Návrh - VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov ( (126.3 KiB)

15 december, 2015

Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov (315.6 KiB)

21 december, 2015

VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov (126.4 KiB)

Súvisiace články

  • Zmluvy 2015

    Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 928 MŠK Púchov Dotácia Dotácia 810 000.00 Eur […]

  • Zmluvy do roku 2014

      Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 927 Dom kultúry Púchov Dotácia Dotácia 235 […]

  • Faktúry

    Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Cena s DPH Spôsob Poznámka 489 Ladecký Anton Práce na SOV 1401 nestanovený […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov