Rozpočet mesta

Administrátor 01 Máj, 2015 Legislatíva a dokumenty

Rozpočet mesta Púchov

Aktualizované 05. 10. 2015:

Aktualizované 13. 01. 2015:

Aktualizované 07. 10. 2014:

Aktualizované 28. 04. 2014:

Aktualizované 24. 05. 2013:

Aktualizované 17. 12. 2012:

Rozpočet Mesta Púchov je postavený ako mierne prebytkový, zohľadňuje požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových organizácií mesta a jeho obchodných spoločností. Pri zostavovaní bolo zámerom zosúladiť finančné zdroje mesta s jeho rozvojovými zámermi. Mesto predpokladá využiť aj možnosť financovania projektov zo štrukturálnych fondov EU.

Zákon o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z.z.) legislatívne upravil povinnosť mesta zostavovať rozpočet v programovej štruktúre prvýkrát na roky 2009-2011. Z uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na roky 2012-2014 rozpočet v programovej štruktúre, ktorá by mala byť nástrojom účinného prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov.

Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch (realizovaný v rámci roka) a v projektoch (realizovaný vo viacerých rokoch). Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok a projekt má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované vždy k 30.6. a k 31.12. bežného rozpočtového roka.

Cieľom programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zároveň prostredníctvom ukazovateľov priblížiť hospodárenie občanom mesta.

Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa k 30.6.2012.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Púchov za rok 2011

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2011

Rozpočet Mesta Púchov 2012-2014

Plnenie rozpočtu Mesta  Púchov k 30.6.2011 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2011

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2010-2012 + príloha + príloha (plnenie)

Rozpočet na rok 2011

Príloha č. 1, rozpočet a príjmy 2011

Príloha č. 2, rozpočet výdavky 2011

 • Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2009 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2009
 • Rozpočet Mesta Púchov na rok 2009-2011 [2,4 MB RTF]
 • Záverečný účet mesta Púchov za rok 2010 [PDF]
 • Záverečný účet mesta Púchov za rok 2008 [PDF]
  + príloha plnenia rozpočtu [XLS]
 • Záverečný účet mesta Púchov za rok 2007 [PDF]
  + príloha plnenia rozpočtu [XLS]
 • Záverečný účet mesta Púchov za rok 2006 [PDF]
  + príloha plnenia rozpočtu [XLS]

Návrh rozpočtu Mesta Púchov je zostavený v zmysle nasledovných predpisov:

 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 • nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov