Výrub drevín

Administrátor 30 Apr, 2015 Životné prostredie

Ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 odst.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu. Súhlas sa vydáva formou rozhodnutia. Konanie týkajúce sa výrubu drevín sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 • súhlas vlastníka, (správcu, nájomcu) pozemku na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu
 • odôvodnenie žiadosti.

Mesto Púchov, ako jeden z aspektov rozhodujúcich o mestskej zeleni, využíva dokument Pasportizácia zelene mesta Púchov, časť A,B,C, vypracovaný v termíne september 2003 až august 2004. Dokument tvorí súpis drevín, tvoriacich mestskú zeleň s určením druhu, výšky, priemeru kmeňa, zdravotného stavu, sadovníckej hodnoty a doporučenia jednotlivých zásahov. Nakoľko dokument neobsahuje súvisloslosť medzi drevinou a blízkosťou obytných domov (narušenie statiky domu, zatienenie bytov, vplyv dreviny ako alergénu), všetky možné zásahy do drevín sú riešené jednotlivo v teréne.

Žiadosti o výrub drevín

Viac informácií : Mgr. Knížatová, tel. číslo: 042/465 08 45,

Súvisiace články

 • Životné prostredie

  Mesto Púchov, s ohľadom na svoju polohu na brehu rieky Váh v údolí medzi Strážovskými vrchmi, Javorníkmi a […]

 • Zeleň v meste

  Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. V termíne od […]

 • Ochrana drevín

  V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca, […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov