Ochrana drevín

Administrátor 30 Apr, 2015 Životné prostredie

V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:

 1. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
 2. Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
 3. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.
 4. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2, alebo pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody (v zmysle Trestného zákona) na majetku, alebo ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov / napr. Zákon o dráhach, o cestnej doprave, energetike a pod., alebo na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný / § 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods.1 písm. a), alebo ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Zabezpečovanie ochrany drevín podľa zákona o ochrane prírody a krajiny:

 1. Predmet ochrany drevín
  Ochrana drevín podľa tretej hlavy zákona o ochrane prírody a krajiny sa vzťahuje na dreviny rastúce mimo lesa. Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker, vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.
 2. Zákazy na úseku ochrany drevín
  Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny ( § 47 odst. 1 zákona). Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie ( §17 odst. 2 vykonávajúcej vyhlášky č. 24/2003 Z.z.).Drevinu možno poškodiť neodborným zásahom pri ošetrovaní alebo pri bežnej údržbe, ktorou je napríklad pomerne častý rez vetiev (výchovný, bezpečnostný, zdravotný, tvarovací alebo presvetlovací). Ošetrovanie drevín by preto malo byť vykonávané odborne spôsobilými fyzickými alebo právnickými osobami.
 3. Povinnosti vlastníkov
  Vlastník ( správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať ( §47 odst.2 zákona o ochrane prírody). Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia ( §17 odst. 3 vykonávacej vyhlášky). Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj.
 4. Pôsobnosť obce (mesta) pri poškodení alebo výskyte nákazy drevín

Pri poškodení alebo nákaze drevín chorobami môže orgán ochrany prírody (obec) uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o výrube.

Súvisiace články

 • Životné prostredie

  Mesto Púchov, s ohľadom na svoju polohu na brehu rieky Váh v údolí medzi Strážovskými vrchmi, Javorníkmi a […]

 • Zeleň v meste

  Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. V termíne od […]

 • Výrub drevín

  Ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 odst.3 zákona […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov