Ovzdušie

Administrátor 30 Apr, 2015 Životné prostredie

Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z.o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  (zákon o ovzduší) ustanovuje (okrem iného) v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č.338/2009 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia stanovuje kategorizáciu zdrojov znečisťovania ovzdušia. Zdroje boli v zmysle uvedeného zaradené do troch kategórií:

 • malé zdroje
 • stredné zdroje
 • veľké zdroje.

Obce v prenesenom výkone štátnej správy majú v kompetencii malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej MZZO).

 

Malý zdroj je

a) technologický celok, ktorý obsahuje stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva, mlyny, pekárne, udiarne mäsa, atď.)

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov, ak nie sú súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia so sypkým materiálom, uhlím, atď.)

Zákon o ovzduší ukladá všetkým prevádzkovateľom MZZO povinnosť požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie záväzného stanoviska mesta o povolení stavby malého zdroja vrátane jeho zmeny a záväzného stanoviska na jeho užívanie.

Pri povolení MZZO, kde je potrebné odpadové plyny odvádzať komínovým telesom alebo výduchom, sa príslušný orgán riadi Prílohou č.338/2009 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č.410/2003 Z.z., ktorá určuje požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje.

Po vydaní záväzného stanoviska, ktorým bol udelený súhlas na užívanie MZZO (predchádza kolaudačnému rozhodnutiu, ktoré vydáva stavebný úrad), vzniká podľa §4 a 6 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ohlasovacia povinnosť, kde je prevádzkovateľ povinný každoročne do 15.februára oznámiť príslušnému úradu za uplynulý rok úplné a pravdivé údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia a o spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Na základe tohto oznámenia príslušný orgán v zmysle §3 predmetného zákona, u malých zdrojov s náväznosťou na Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2009 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

Za porušenie povinností ustanovených v uvedených zákonoch a nariadeniach môže uložiť alebo uloží príslušný správny orgán pokutu, ktorá môže dosiahnuť pri právnických osobách výšku až 331,94 €, pri fyzických osobách najviac 165,97 €.

Súvisiace články

 • Životné prostredie

  Mesto Púchov, s ohľadom na svoju polohu na brehu rieky Váh v údolí medzi Strážovskými vrchmi, Javorníkmi a […]

 • Zeleň v meste

  Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. V termíne od […]

 • Ochrana drevín

  V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca, […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov