Štruktúra MsP

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestská polícia

Náčelník mestskej polície

Náčelník mestskej polície je príslušníkom Mestskej polície mesta Púchov. Náčelník mestskej polície zodpovedá za činnosť mestskej polície primátorovi mesta. Náčelník MsP:

 • Riadi, organizuje, vydáva záväzné pokyny a príkazy zamestnancom a príslušníkom MsP, navrhuje odmeny, osobné príplatky príslušníkom mestskej polície, podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície, podpisuje Žiadanku o prepravu (alebo dáva súhlas v mimopracovnej dobe), ak služobné motorové vozidlo mestskej polície ide mimo pôsobnosti mestskej Púchov.
 • Kontroluje  výkon služby a činnosť príslušníkov mestskej polície, eviduje vykonané kontroly v knihe dochádzky a v prípade zistenia závad vo výkone služby spracuje úradný záznam o svojich zisteniach.
 • Zostavuje návrh rozpočtu mestskej polície, kontroluje a zodpovedá za jeho čerpanie a plnenie.
 • Zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie mestskej polície a  stará sa o zabezpečenie údržby a opravy inventáru a môže byť zodpovednou osobou v HZP- ZL.
 • V odôvodnených prípadoch rozhoduje o spôsobe výkonu služby v civilnom odeve.
 • Spolupracuje s ostatnými právnickými osobami zriadenými mestom.
 • Plní úlohy vychádzajúce z plánu Rady obrany štátu a Plánu činnosti CO.
 • Predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov, zabezpečuje odborný výcvik a školenia príslušníkov MsP.
 • Zúčastňuje sa na zasadnutiach MsZ, kde predkladá správu o činnosti MsP, zúčastňuje sa na zasadnutiach MsR, poradách s primátorom mesta a môže byť členom KOVP, zúčastňuje sa na jednaniach s právnickými a fyzickými osobami, na stretnutiach s občanmi aj nad rámec stanovenej pracovnej doby.
 • Podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku obecných vecí, verejného poriadku a o výsledkoch činnosti MsP, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite.
 • V pracovno právnych vzťahoch podáva primátorovi mesta návrhy na ich riešenie.
 • Spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru SR, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi.
 

Stály zástupca náčelníka MsP

 • Funkciu stáleho zástupcu náčelníka mestskej polície zriadilo MsZ Púchov dňa 22.augusta 2003 uznesením číslo 79/2003 na návrh primátora mesta Púchov.
 • Stály zástupca NMsP zastupuje NMsP v jeho neprítomnosti v rozsahu  ním určených kompetencií, ktoré môžu byť ďalej upravené smernicou.
 • Vypracováva mesačné plány služieb pre príslušníkov MsP a vykonáva ich úpravu po schválení NMsP podľa požiadaviek na výkon služby.
 • Vypracováva plán kontrolnej činnosti pre náčelníka MsP a stáleho zástupcu NMsP ku kontrole príslušníkov MsP zaradených v zmenovej nepretržitej prevádzke a v prípade zistenia nedostatkov pri výkone služby spracováva úradný záznam z kontrolnej činnosti.
 • Zabezpečuje odborný výcvik, odborné školenia alebo preškolenia príslušníkov MsP.
 • Podpisuje Žiadanku o prepravu (alebo dáva súhlas v mimopracovnej dobe), ak služobné motorové vozidlo MsP ide mimo pôsobnosti MsP Púchov a nemôže tak urobiť NMsP.
 • Vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov o bezpečnosti práce pri    manipulácii so zbraňami a strelivom príslušníkmi MsP, priebežne kontroluje evidenciu, uskladnenie, vydávanie, manipuláciu so zbraňami a strelivom a vykonáva opatrenia s NMsP ak sa zistili nedostatky.
 • Vyhodnocuje s NMsP oprávnenosť použitia donucovacích prostriedkov a oprávnení vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii.
 • Vykonáva kontrolu výstroja  vyzbroja, ustrojenosť a vonkajší vzhľad hliadok pri nástupe do výkonu služby, počas výkonu služby v teréne.
 • Vykonáva kontrolu materiálno – technického zabezpečenia a dáva návrhy NMsP na jeho doplnenie, opravy a údržbu podľa požiadaviek na činnosť MsP.
 

Referent MsP

Zabezpečuje najmä tieto úlohy :

 • Spracovanie denných záznamov zo služby v programe MsP 3.7 Informačný systém mestskej polície.
 • Evidenciu čerpania dovolenky príslušníkov MsP
 • Evidencia a kontrola odovzdávaných peňazí za vybraté blokové pokuty, ročné zúčtovanie pokutových blokov a odovzdaných peňazí,
 • Spracovávanie a evidencia odpracovaných zmien príslušníkmi MsP, evidencia odpracovaných zmien, za ktoré príslušníkom MsP prináleží príplatok, evidencia nadčasovej práce príslušníkov MsP,
 • Spracovávanie podkladov pre finančné oddelenie MsÚ pre výplatu mzdy príslušníkom MsP,
 • Kontroly stavu bezpečnosti práce na pracovisku MsP a vedenie   Denníkov bezpečnosti práce.
 • Sledovanie čerpania rozpočtu MsP.
 • Vypisovanie zaraďovacích dokladov pre inventúry, spracovanie dokladov k faktúram na úhradu faktúr.
 • Nosenie, zapisovanie a vybavovanie pošty pre MsP,
 • Vykonanie a spracovanie inventúry MsP,
 • Príprava rozpočtu MsP s NMsP.
 • Spracovávanie prehľadov a hodnotení z činnosti MsP.
 • Zabezpečovanie nákupu kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb. Vedenie evidencií MsP. Preberanie telefonátov a odkazov pre MsP ak je dvojčlenná zmena. Vedenie a kontrola Knihy dochádzky príslušníkov MsP a vyznačovanie prestávok na oddych a jedenie v Knihe dochádzky MsP.
 • Vybavovanie priestupkov v blokovom konaní, ak sa Priestupca dostaví na MsP a koordinácia činnosti s hliadkou MsP, zabezpečenie spojenia s hliadkou MsP v prípade, že sú v zmene dvaja príslušníci MsP.
 • Evidovanie spotreby PHM na MsP. Podľa potrieb a určenia NMsP môže vykonávať hliadkovú činnosť.
 • Ďalšia činnosť podľa pokynov NMsP.
 

Stála služba
 • Prijíma oznámenia od občanov;
 • vykonáva prvotné úkony potrebné pre začatie objasňovania priestupkov;
 • podľa pokynov nadriadených  riadi činnosť hliadok,
 • zodpovedá za celkový výkon služby.

 

Členovia hliadky

Podľa plánu kontrol a stanovených úloh vykonávajú hliadkovaciu činnosť.

 

Kritériá prijatia

Príslušníkom MsP Púchov sa môže stať osoba, spĺňa predbežné podmienky:

 • vek minimálne 21 rokov
 • vzdelanie ÚSV alebo ÚSOV
 • občianska bezúhonnosť
 • dobrá fyzická zdatnosť

 

Zamestnanci mestskej polície

 • Mgr. Jozef Čuraj
 • František Mičuda
 • Ing. Gabriela Ondrichová
 • Pavol Prižinský
 • Pavol Bielik
 • Miroslav Ďurica
 • Peter Košík
 • Ing. Radoslav Bačík
 • Ľuboš Valach
 • Rastislav Zálešák
 • Jozef Mareček
 • Ľubomír Paliesek
 • Karol Smatana
 • Miroslav Ganát
 • Mgr. Rastislav Ruman
 • Lukáš Janoško
 • Bohumil Bořuta
 • Jana Kohutiarová

Súvisiace články

 • Mestská polícia

  Mgr. Jozef Čuraj náčelník Mestskej polície v Púchove       Vážení občania,   prostredníctvom internetovej stránky Mestskej […]

 • Základné úlohy MsP

  Základné úlohy MsP, všeobecné oprávnenia a základné povinnosti sú dané zákonom o obecnej polícii a každý príslušník MsP […]

 • Prevencia MsP

  V roku 2006 boli na preventívnu činnosť vyčlenené finančné prostriedky, z ktorých sa začal budovať kamerový systém. Boli sprevádzkované tri […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov