Čo s vecou, ktorá sa stala odpadom?

Administrátor 30 Apr, 2015 Životné prostredie

Informácia o odpadoch, ktoré vznikajú na území mesta Púchov a o nakladaní a spôsobe zneškodňovania odpadu

 

Milí naši spoluobčania,

skôr ako sa pustíme do rozoberania nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom ďalej KO a DSO, sa skúsme spolu zamyslieť nad tým, či nie je možné znížiť množstvo odpadu, ktoré je likvidované v súčasnej dobe na skládke, čo nás stojí dosť finančných prostriedkov a to nehovoríme o ekologickej záťaži na životné prostredie. Toto množstvo dnes predstavuje okolo 6 000 ton ročne. Je to veľké číslo, ktorého výšku môžeme z veľkej časti ovplyvniť všetci. Záleží na tom, aký tovar a v akom množstve nakupujeme (doba využitia, celková spotreba) a v akých obaloch (ich počet a spôsob ich ďalšieho využitia). Je dobré nakladať s odpadom ekologicky a ešte lepšie, keď odpad nevznikne vôbec.

zb

 

 

Aké druhy odpadov poznáme?

 

Komunálny odpad (KO) – je to odpad, ktorý vzniká pri bežnom živote v domácnosti a je ukladaný ako zmesový do kontajnerov (tzv. rakvičky) alebo do 1 100 litrových nádob pri bytových domoch a do 110 litrových nádob pri rodinných domoch. Tento odpad by mal byť už v domácnosti vytriedený a nemal by obsahovať separovateľné druhy, ktoré patria do nádob na to určených.

Čiže odpad ukladaný ako zmesový, by nemal obsahovať zložky nebezpečného odpadu a zložky, ktoré sa vykupujú v zberných surovinách.

Nepatrí sem: horúci popol, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, tekutý nebezpečný odpad, papier, sklo, plasty , elektronický a pod.

 

Objemný odpad

Je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom alebo množstvom nie je možné likvidovať v rámci pravidelného vývozu pridelených zberných nádob.

Tento odpad sa ukladá do veľkoobjemových kontajnerov (VOK), ktoré sú rozostavené na vopred oznámené stanovište podľa harmonogramu 2x do roka pre rodinné domy na jar a na jeseň. Pre bytové domy poskytujeme VOK-y na požiadanie cez bytové spoločenstvá počas vyhlásenej akcie v rámci jarného upratovania mesta.

Pri tomto poskytovaní kontajnerov by sme privítali z Vašej strany prostredníctvom Vami volených zástupcov požiadavky a podnety na rozšírenie komodít odpadu (ktoré by mohli byť likvidované inak ako na skládke, keby neboli spolu zmiešané so zmesovým odpadom).

Doteraz sú poskytované VOK-y na objemný odpad. Je možné poskytnúť kontajner na odpad z drevín a orezov zo stromov a  v prípade požiadavky môžeme poskytnúť VOK na železný alebo elektronický šrot.

 

Drobný stavebný odpad

Je komunálny odpad vznikajúci pri drobných rekonštrukčných úpravách a stavebných prácach, na ktoré nie potrebné stavebné povolenie. V poplatku za odpad je zahrnutý tento odpad v množstve do 1m3. Je možné ho po vytriedení separovateľných zložiek odpadu v malom množstve uložiť do nádob na komunálny odpad v prípade že nenaruší systém zberu a nepoškodí nádobu. Alebo odovzdať na zberný dvor bez poplatku.

 

Nebezpečný odpad (NO)

Ako už z názvu vyplýva, je to odpad pre životné prostredie (a teda i pre nás) najväčším nebezpečenstvom. Nesprávnym a nelegálnym nakladaním s týmto odpadom sa nám jeho nebezpečné a zdraviu škodlivé účinky vrátia nejakým spôsobom či už v povrchovej alebo podzemnej vode, ovzduším a pod. Patrí sem: batérie, akumulátory, žiarivky, kyseliny, rozpúšťadlá, vyradené elektrospotrebiče obsahujúce nebezpečné látky a pod.

Je preto určite lepšie odviezť takýto odpad na PTSM s.r.o., kde Vám bude bezplatne odobratý pracovníkom a uložený do nádoby, ktorá spĺňa všetky kritériá bezpečného skladovania a nie „nenápadne“ odviezť do blízkeho okolia, alebo uložiť vedľa kontajnera na zmesový odpad.

 

Stavebný odpad (O- ostatný)

Sem je zaradený odpad, ktorý vzniká pri stavebnej činnosti , demolácii alebo rekonštrukcii. Patrí sem betón, tehla, škridla, kachličky, stavebné drevo, zemina a pod. Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti takýto odpad vzniká ( držiteľ odpadu ), musí odpad ukladať do kontajnera, ktorý si objedná a zmluvne dohodne podmienky platby a likvidáciu na PTSM s.r.o., ktorý je oprávnený v meste Púchov nakladať s odpadom. Nakladanie s týmto odpadom nie je zahrnuté v poplatku za odpad.

 

Biologicky rozložiteľný odpad

Zbytky z čistenia zeleniny a ovocia, zbytky rastlín zo záhrad, je vhodné podľa možností zužitkovať v domácom komposte na čo majú podmienky hlavne obyvatelia v rod. domoch.

Pre zaujímavosť do kompostu môže ísť okrem hore uvedeného odpadu aj: zbytky z varených jedál, vaječné škrupiny, výluh kávy, popol z čistého dreva, hobliny, piliny ( neobsahujúce chemické látky), použité papierové servítky, zvädnuté kvety, lístie, a pod.

Nepatrí sem: surové mäso, staré lieky, staré oleje, mŕtve zvieratá, chemické látky a pod.

z

 

 

Ako s odpadom nakladať a kam s ním?

 

Sklo

Zelený kontajner

Plast, tetrapack

Žltý kontajner

Papier

Modrý kontajner

Do nádob na separované sklo je možné uložiť všetky druhy sklenených fliaš ( od nápojov, alkoholu, zaváranín, kozmetiky a pod.), rozbité okná Do nádob na separovaný plast je možné uložiť plastové fľaše od nápojov, čistiacich prostriedkov, a sem sa môžu uložiť aj viacvrstvové obaly – TetraPak ( krabicové mlieko, džúsy, šľahačka ). Všetky odpady je potrebné stlačiť, aby sa nevozil vzduch a neprepĺňal kontajner, čím ušetríme výrazne finančné prostriedky na ich prepravu. Do nádob na separovaný papier je možné odložiť: noviny, časopisy, knihy, baliaci papier, kartóny
Nepatrí sem:
porcelán, keramika, varné sklo, drátené sklo, zrkadlá, žiarovky, sklo znečistené chemikáliami, kovové a plastové uzávery
Nepatrí sem:
ostatné druhy plastov, hliníkové fólie, plasty znečistené olejom a chemikáliami, kovové uzávery
Nepatrí sem:
plastové obaly z kníh, kopírovací papier, lepiaca páska, znečistený papier potravinami alebo olejom, celofán

 

Odpad ktorý nie je možné vytriediť do hore uvedených nádob na separovaný odpad je potrebné dať do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad.

V predchádzajúcich častiach sme uviedli niektoré informácie o tom, ako by sa mal odpad triediť na aké zložky a kde ho uložiť. Okrem nádob, ktoré sú pri bytových jednotkách môžu obyvatelia odpad (železo, papier –kartóny, elektronický šrot) odovzdať priamo zberným surovinám, na dvor PTSM s.r.o.( DSO, NO, elektronický šrot), alebo v rámci organizovaného zberu papiera, ktorý u nás organizujú členovia spolku ZŤP.

Je možnosť využiť akcie v meste na legálne zbavenie sa odpadu, (jedná sa hlavne o odpad objemný alebo elektronický) napr. každoročne Mesto organizuje jarné upratovanie, kedy predsedovia byt. spoločenstva môžu požiadať o pristavenie kontajnera na niektorú zložku odpadu ( organizačné informácie sú vždy pri vyhlásení akcie).

– zorganizovať prostredníctvom predsedov občianskych výborov zber železa, alebo elektronického odpadu, ktorý by nemal byť ukladaný do kontajnerov ktoré sú prideľované v rámci harmonogramu

 

 

Bezplatne môžete odovzdať

 

Na dvor PTSM s.r.o. je možné bezplatne odovzdať: autobatérie, žiarivky, televízory, chladničky, monitory, oleje, tuky, drevo, obaly z farieb, lakov, lepidiel, objemný odpad, DSO.

ČAS, KEDY je možné odpad odovzdať: pondelok až piatok od 6,00 do 18,00 hod., sobota od 6,00 do 12,00 hod.

Systém odpadového hospodárstva uvedených odpadov (okrem stavebného) je zahrnutý v poplatku za odpad. Poplatok zahŕňa aj pridelenie odpadovej nádoby, ktorá je proti podpisu dodaná na základe požiadavky. Počet zberných nádob je prideľovaný podľa počtu užívateľov – na 5 užívateľov 1 ks 110 l nádob. Pre bytové domy preberá nádoby správca budovy a pre RD platiteľ poplatku. Nezabudnite na ohlasovaciu povinnosť a zapojiť sa do systému zavedenom v meste!

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú riešení samostatne pri ohlasovaní prevádzky.

Tým, že budeme dodržiavať pravidlá a zapojíme sa do systému nakladania s odpadom – triediť odpad, ukladať ho na stanovené miesta – udržíme čistotu a poriadok v meste, šetríme nielen našu prírodu, ale aj naše peňaženky. Odpad určite nepatrí pred bytovú jednotku vedľa kontajnera, likvidácia ktorého zvyšuje náklady na zber odpadu, nakoľko je vykonávaný samostatne mimo harmonogramu a samostatným autom. Odpad, ktorý svojím rozmerom alebo množstvom nie je možné uložiť do nádoby jeho likvidáciu popisujeme v časti objemný odpad. Druhá možnosť odovzdať v zbernom dvore bez poplatku.

V konečnom dôsledku všetky následky našej ľahostajnosti a nevšímavosti budú mať negatívny dopad na nás všetkých.

 

 

Ešte na záver dôležité informácie a kontakty

 

MsÚ, odd.ekonomiky, hospod. a kontroly

– č.t.: 042/465 08 12, p.Roučková – poradí vám, ak bývate v rodinnom dome a chcete informácie o poplatku alebo nahlásiť zmenu poplatku. P. Roučková poskytne informácie aj o systéme nakladania s odpadom, alebo môžete podať podnet na nakladanie s odpadom.

– č.t.: 042/465 08 12 p. Cimeráková – je pripravená dať Vám informácie ohľadne ohlasovacej povinnosti a platby za zber a likvidáciu KO a DSO ak ste obyvateľom panelového alebo bytového domu a aj v prípade ak v meste Púchov vykonávate akúkoľvek podnikateľskú činnosť.

MsÚ, odd.ÚP, výstavby a ŽP

– č.t.: 042/465 08 45 Mgr. Knížatová – zavolajte ak objavíte čiernu skládku alebo niekto využíva verejné priestranstvo ako skládku, podnety a riešenie otázok, ktoré sa týkajú životného prostredia.

PTSM s.r.o., jediný oprávnený vývozca KO a DSO, ktorý vykonáva zber a likvidáciu odpadu v meste Púchov

– č.t.: 042/471 12 23 Ing. Halas – na tomto čísle si môžete požiadať o kontajner ak chcete vyviesť stavebný odpad, získať viac informácií o prevádzke v oblasti nakladania s odpadom, nahlásiť opravu kontajnera a pod.

– č. t.: 042/463 11 24 p. Bašková – vydá zbernú nádobu na základe požiadavky po splnení ohlasovacej povinnosti na MsÚ alebo vymení nádobu ak je znehodnotená po 5 ročnom užívaní.

Súvisiace články

  • Životné prostredie

    Mesto Púchov, s ohľadom na svoju polohu na brehu rieky Váh v údolí medzi Strážovskými vrchmi, Javorníkmi a […]

  • Zeleň v meste

    Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. V termíne od […]

  • Ochrana drevín

    V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca, […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov