Nakladanie s odpadmi

Administrátor 30 Apr, 2015 Životné prostredie

V meste Púchov bol zavedený celoplošný zber zhodnotiteľných odpadov. Nakladanie s komunálnym odpadom (KO), objemným stavebným odpadom v súčasnosti zabezpečuje Podnik technických služieb mesta Púchov, s.r.o. Táto spoločnosť zabezpečuje zber a prepravu separovaných zložiek KO (papier, plasty, sklo, nebezpečné odpady, tetrapaky, biologicky rozložiteľný odpad). Separovaný zber je v meste Púchov zavádzaný postupne od roku 1996, vykonávaný je na území celého mesta a v mestských častiach.

Zber KO a jeho zložiek:

a) rodinné domy – zber KO sa vykonáva 1 x týždenne – zber separovaného odpadu sa vykonáva vrecovým systémom 1 x mesačne

b) KBV – zber KO sa vykonáva kontajnerovým systémom podľa potreby cca
1 x týždenne – zber separovaného odpadu sa vykonáva prostredníctvom zberných ostrovčekov

Mesto Púchov 2 x ročne organizuje zber objemného a drobného stavebného odpadu a zber nebezpečného odpadu. V ostatnom čase môžu obyvatelia mesta tento odpad odovzdať bezplatne v Zbernom dvore v PTSM s.r.o.

Úroveň separovania na území mesta dosahuje nízku účinnosť – iba 5,1 % z celkového množstva odpadu sa odovzdá na zhodnotenie. Nízka účinnosť separovaného zberu je zapríčinená najmä nedokonalým triedením odpadu, čo spôsobuje, že väčšina vyseparovaného odpadu nemôže byť odovzdaná na zhodnotenie a končí na skládke odpadu. Všetok ostatný komunálny odpad a vyseparovaný odpad nevhodný na zhodnotenie sa ukladá na skládku odpadov – LEDROV, Lednické Rovne.

 

 

Celý systém nakladania s KO a DSO zahŕňa VZN č.13/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území Púchov zo dňa 01.01.2005, a jeho Doplnok č.1 zo dňa 09.03.2006.
 
 

Kontakty

Nahlasovanie kontajnerov – p. M. Roučková, MsÚ, tel. číslo: 042/465 08 12
Platby poplatkov za odpad – p. Cimeráková, MsÚ, tel. číslo: 042/465 08 12
Informácie o separovanom zbere – p. Kalma, PTSM, tel. číslo: 042/463 11 24, 471 12 23

Súvisiace články

  • Životné prostredie

    Mesto Púchov, s ohľadom na svoju polohu na brehu rieky Váh v údolí medzi Strážovskými vrchmi, Javorníkmi a […]

  • Zeleň v meste

    Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. V termíne od […]

  • Ochrana drevín

    V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca, […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov