Stavebný úrad

Administrátor 30 Apr, 2015 Povinne zverejňované informácie

Zahustenie TS Peckové

Spisové číslo: Výst.2011/00654-2-TX1-A/10-IK Púchov, 23.03.2011

 

Oznámenie stavebného povolenia stavby " Púchov: zahustenie TS PECKOVÉ “ verejnou vyhláškou.

Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad pre žiadateľa Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. Ul. Republiky č.5, Žilina v zastúpení PEV, s.r.o. so sídlom Revolučná 3288/3, Žilina vydalo dňa 23.03.2011 pod spisovým číslom Výst. 2011/00654-2-TX1-A/10-IK stavebné povolenie na stavbu " Púchov: zahustenie TS PECKOVÉ “ na pozemku parc. č. KN 1608/98 registra „C“ a na pozemkoch parc.č. KN 672, 673, 674 registra „E“ v kat. území Horné Kočkovce ako líniová stavba.

Toto stavebné povolenie sa podľa § 69 ods. 2. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania Verejnou vyhláškou.

Doručenie sa uskutoční vyvesením stavebného povolenia po dobu 15 dní v meste Púchov na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Mgr. Marián MICHALEC
primátor mesta

_______________________________________________________________________
Stavebné povolenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov a zverejnené súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

Práčovňa (HC Capital)

Spisové číslo: Výst. 2011/00781-TX1-A/10 V Púchove 14.3.2011

 

O z n á m e n i e
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania
VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

HC CAPITAL, a.s.,Kolárska č. 8, 811 06 Bratislava podal dňa 15.2.2011 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„PRÁČOVŇA“ /zmena dokončenej stavby Energoblok H s.č. 1623 so zmenou účelu užívania na práčovňu/ na pozemku parc.č. KN 307/17, 307/18 registra „C“, v katastrálnom území Púchov.


Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.
Mesto Púchov, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (v spojení s § 85 ods.2 stavebného zákona) oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

14. apríla 2011 /štvrtok/ o 8,30 hod.

so stretnutím na stavebnom úrade Mesta Púchov, Štefánikova č. 821/21, 020 18 Púchov (zasadačka, č.dv.24).

Vzhľadom na to, že uvedená stavba je umiestnená v uzatvorenom priestore existujúcej stavby a nemení sa jej vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, v v zmysle ustanovenia § 39a), ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Prípadné pripomienky a námietky súvisiace s umiestnením stavby si možno uplatniť na tomto konaní. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnúť pred dňom ústneho konania /v stránkové dni: pondelok, streda, piatok/ na tunajšom úrade a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie na tomto konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61, ods. 5 citovaného stavebného zákona ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému úradu písomnú plnú moc.  

 

Mgr. Marián MICHALEC
primátor mesta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov, miestnej časti a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Oznámenie sa doručí:
1.Žiadateľ: HC CAPITAL, a.s.,Kolárska č. 8, 811 06 Bratislava 
2.Projektant: PROARCH, s.r.o. POPRAD, Bajkalská ul. 20, 058 01 Poprad
3.Zhotoviteľ: SESTAV, s.r.o., Sihoť 825/85, Ilava
4.Mesto Púchov, odd.BP, dopravy , CR a služieb
5.Mesto Púchov, odd. výst., ÚP a ŽP – Mgr. Knížatová
6.Mesto Púchov – architekt mesta – Ing. arch. Šicová
7.Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova č.1, Trenčín
8.Slovak telekom, a.s. Poštová č.1, 010 18 Žilina
9.Orange, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
10.Telefonica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
11.UPC Broadband Slovensko, s.r.o., Kyjevské námestie č.6, 974 05 Bratislava
12.Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
13.SWAN, a.s. Borská č. 6, 841 01 Bratislava
14.MsBP, s.r.o., Sedlišťská č. 1446/7, Púchov
15.PVS, a.s. Nová č.133, Považská Bystrica
16.SSE- disribúcia, a.s. Žilina, Ulica Republiky č.5, 010 47 Žilina
17.SPP – distribúcia, a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
18.OR PZ – ODI Pov.Bystrica
19.Obvodný úrad ŽP Považská Bystrica
20.Obvodný úrad, odbor CO a krízového riadenia Pov.Bystrica
21.OR Hasičského a záchranného zboru, Stred č.46/6, Považská Bystrica
22.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
23.CO/TU !

Vlastníci susedných nehnuteľností sú oboznámení o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, z dôvodu velkého počtu účastníkov konania (§ 61 ods.4 SZ)

 


O z n á m e n i e
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania
VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

HC CAPITAL, a.s., Kolárska č. 8, 811 06 Bratislava podal dňa 15.02.2011 na tunajšie oddelenie žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebného objektu

“ SO 03 PARKOVISKO “

ako súčasť stavby „ PRÁČOVŇA “ /zmena dokončenej stavby Energoblok H s.č. 1623 so zmenou účelu užívania na práčovňu/ na pozemku parc.č. KN 307/17, 307/18 registra „C“, v katastrálnom území Púchov.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.
Mesto Púchov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, odst. 4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

a súčasne špeciálny stavebný úrad n a r i a ď u j e na prerokovanie návrhu miestne zisťovanie a ústne konanie na deň

14. apríla 2011 /štvrtok/ o 8,30 hod.

so stretnutím na na stavebnom úrade Mesta Púchov, Štefánikova č. 821/21, 020 18 Púchov (zasadačka, č.dv.24).

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade /úradné dni sú v pondelok, streda, piatok/ a pri ústnom konaní.

Prípadné pripomienky a námietky súvisiace s umiestnením stavby si možno uplatniť na tomto konaní. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie na tomto konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61, ods. 5 citovaného stavebného zákona ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému úradu písomnú plnú moc.  

 

Mgr. Marián MICHALEC
primátor mesta 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov, miestnej časti a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Oznámenie sa doručí:
1.Žiadateľ: HC CAPITAL, a.s.,Kolárska č. 8, 811 06 Bratislava 
2.Projektant: PROARCH, s.r.o. POPRAD, Bajkalská ul. 20, 058 01 Poprad
3.Zhotoviteľ: SESTAV, s.r.o., Sihoť 825/85, Ilava
4.Mesto Púchov, odd.BP, dopravy , CR a služieb
5.Mesto Púchov, odd. výst., ÚP a ŽP – Mgr. Knížatová
6.Mesto Púchov – architekt mesta – Ing. arch. Šicová
7.Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova č.1, Trenčín
8.Slovak telekom, a.s. Poštová č.1, 010 18 Žilina
9.Orange, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
10.Telefonica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
11.UPC Broadband Slovensko, s.r.o., Kyjevské námestie č.6, 974 05 Bratislava
12.Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
13.SWAN, a.s. Borská č. 6, 841 01 Bratislava
14.MsBP, s.r.o., Sedlišťská č. 1446/7, Púchov
15.PVS, a.s. Nová č.133, Považská Bystrica
16.SSE- disribúcia, a.s. Žilina, Ulica Republiky č.5, 010 47 Žilina
17.SPP – distribúcia, a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
18.OR PZ – ODI Pov.Bystrica
19.Obvodný úrad ŽP Považská Bystrica
20.Obvodný úrad, odbor CO a krízového riadenia Pov.Bystrica
21.OR Hasičského a záchranného zboru, Stred č.46/6, Považská Bystrica
22.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
23.CO/TU !

Vlastníci susedných nehnuteľností sú oboznámení o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, z dôvodu velkého počtu účastníkov konania (§ 61 ods.4 SZ) 

 

Súvisiace články

  • Zmluvy 2015

    Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 928 MŠK Púchov Dotácia Dotácia 810 000.00 Eur […]

  • Zmluvy do roku 2014

      Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 927 Dom kultúry Púchov Dotácia Dotácia 235 […]

  • Faktúry

    Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Cena s DPH Spôsob Poznámka 489 Ladecký Anton Práce na SOV 1401 nestanovený […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov