Obyvateľstvo

Administrátor 30 Apr, 2015 Súčasný Púchov
ROK 2002 2003 2004 2005 2006
Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 18 737
Narodení 145 157 190 167 152
Zomretí 141 169 161 161 165
Prirodzený (úbytok) prírastok 4 – 12 29 6 – 13
Prisťahovaní 205 199 208 201 184
Odsťahovaní 334 311 273 251 248
Prírastok (úbytok) sťahovaním 129 – 112 – 65 – 50 – 64
Celkový prírast. (úbyt.) za rok – 125 – 124 – 36 – 44 – 77
Stav na konci roka 18 941 18 817 18 781 18 737 18 660
 
 
Veková skupina Počet obyvateľov k 12. 7. 2006 % podiel

Prírastky/úbytky obyv. v jedn.

skupinách 2001-2006

2006 2001
Predproduktívny   2 960 15,8 19,7 -742
Produktívny 12 546 67,0 65,3 +241
Poproduktívny   3 211 17,2 14,7 +442
nezistené   0,3
Spolu 18 717 100,0   100,0     -59

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti v roku (2001)

 

Národnosť Počet obyvateľov % podiel
Slovenská 18 340 97,4 
Poľská       15  0,1
Česká a moravská      253  1,3
Rómska       41  0,2
Ruská       13  0,1
Ostatné a nezistené      171  0,9
Spolu 18 833 100,0  

 

 

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania (2001)

 

Cirkev Počet obyvateľov % podiel
Rímskokatolícka 13 442  71,3
Evanjelická a. v. a   2 606    3,8
Grékokatolícka        25    0,1
Kresťanské zbory        36    0,2
Apoštolská        32    0,2
Bez vyznania   2 124  11,3
Ostatné a nezistené      568    3,1
Spolu 18 833 100,0 

Súvisiace články

  • Súčasný Púchov

    Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]

  • Infraštruktúra

    Elektrifikácia: Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom […]

  • Ekonomická aktivita obyvateľstva

    Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2001 žilo v Púchove celkom 10 149 ekonomicky […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov