Ekonomická aktivita obyvateľstva

Administrátor 30 Apr, 2015 Súčasný Púchov

Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2001 žilo v Púchove celkom 10 149 ekonomicky aktívnych osôb (EAO), z toho 5 221 (51,4 %) mužov a 4 928 (48,6 %) žien.

Pre sídelný útvar Púchov je charakteristický vysoký stupeň zapojenia obyvateľov do pracovného procesu. Podielom 53,9 % ekonomicky aktívnych na celkovom počte obyvateľov prevyšuje celookresný (50,6 %) a vysoko i celoslovenský (49,6 %) priemer. Zvlášť vysoká je ekonomická aktivita žien. Z celkového počtu žien je 51,1 % ekonomicky aktívnych, čo je v porovnaní s celookresným priemerom (46,2 %) viac takmer o 5 %. Súčasná vysoká ekonomická aktivita obyvateľov priamo súvisí s ďalšími demografickými javmi, najmä s priaznivou vekovou štruktúrou populácie, predovšetkým s vysokým podielom obyvateľov v produktívnom veku (65,3 %).
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo mesta pôsobí v rôznych odvetviach národného hospodárstva. Podľa SOBD 2001 sa ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracovne orientovalo na nasledovné odvetvia:

 
EAO
Pôdo-
hospodárstvo
Priemysel
Stavebníctvo
Obchod,
hotely,
reštaurácie
Doprava
a
spoje
Verejná správa,
školstvo,
zdravotníctvo
Ostatné
a
nezistené
Spolu
10 149
162
4 095
327
1 081
402
1 418
2 664
%
100,0
1,6
40,3
3,3
10,7
3,9
14,0
26,2

  

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Púchova podľa odvetví:

Za prácou mimo miesto bydliska odchádzalo v hodnotenom roku 1 618 ekonomicky aktívnych osôb, t.j. 15,9 %. Odchádzka za prácou je pomerne nízka, čo svedčí o vysokom počte vytvorených pracovných miest v samotnom meste. Z celkového počtu odchádzajúcich EAO 61,4 % tvorili muži. V rámci okresu Púchov odchádzka do zamestnania tvorila 35,2 % (572 EAO, hlavne do sídiel Lednické Rovne, Nimnica, Beluša). Mimo okres Púchov najviac obyvateľov odchádzalo do Považskej Bystrice (16,2 % z celkovej odchádzky), potom do Bratislavy, Žiliny, Dubnice n/V., Ilavy. Do zahraničia odchádzalo za prácou 10 % EAO.

Súvisiace články

  • Obyvateľstvo

    ROK 2002 2003 2004 2005 2006 Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 […]

  • Infraštruktúra

    Elektrifikácia: Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom […]

  • Súčasný Púchov

    Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov