Domový a bytový fond

Administrátor 30 Apr, 2015 Súčasný Púchov

Domový fond

 

Druh domov Celkový počet domov z toho
trvale obývané ubyt. zar. bez bytu neobývané
počet % podiel
rodinné 1 592 1 290 302 19,0
bytové    328    327     1   0,3
ostatné budovy      36      22 6     8 22,2
spolu 1 956 1 639 6 311 15,9

 

 

Bytový fond

 

Druh domov Celkový počet bytov z toho
trvale obývané neobývané
počet % počet %
rodinné 1 622 1 315 22,9 307 69,0
bytové 4 472 4 354 75,7 118 26,5
ostatné budovy    105      85   1,5   20   4,5
spolu 6 199 5 754 92,8 445   7,2

 

Ku dňu sčítania obyvateľov, domov a bytov (26. 5. 2001) sa v sídelnom útvare Púchov nachádzalo celkom 6 199 bytov, z toho:

– trvale obývaných 5 754 bytov, t. j. 92,8 %

– neobývaných 445 bytov, t. j. 7,2 %.

Celookresný podiel neobývaných bytov na celkovom bytovom fonde dosahoval 14,2 %.

Z celkového počtu 5 754 trvale obývaných bytov bolo v:

– bytových domov (BD) 4 354 bytov, t. j. 75,7 %,

– rodinných domoch (RD) 1 315 bytov, t. j. 22,9 %.
Celookresný podiel bytov v rodinných domoch činil 55,6 % z celkového trvale obývaného bytového fondu. Na 1 trvale obývaný dom pripadalo v priemere 1,74 bytov.
V nasledujúcom prehľade uvádzame novú bytovú výstavbu, ktorá sa realizovala v SÚ Púchov v rokoch 2002 – 2005. Bytový fond v roku 2005 oproti roku 2001 (SODB) vzrástol o 257 bytových jednotiek a dosiahol počet 6 011 bytov. Takmer polovicu prírastku tvorili byty v rodinných domoch (44,7 %).

 

Rok Byty postavené v rokoch 2002-2005 Spolu
Rodinné domy Bytové domy* Mestské byty
2002 32 0 13 45
2003 22 16 28 66
2004 38 0 32 70
2005 23 53 0 76
spolu 115 69 73 257

*súkromné vlastníctvo

 

Kým bytový fond v etape od roku 2002 po súčasnosť zaznamenal prírastok bytov, počet obyvateľov poklesol z 18 833 na 18 737 v roku 2005. Táto skutočnosť sa prejavila v poklese obývanosti bytov z 3,27 na 3,12 obyvateľov/byt. V súčasnosti na 1 000 obyvateľov pripadá 320,8 bytov.

Nová bytová výstavba, rekonštrukcia a modernizácia bytového fondu a úbytok fyzicky opotrebovaného bytového fondu znamenali skvalitnenie veľkostnej štruktúry trvale obývaných bytov. Napriek rozsiahlej bytovej výstavby v meste v posledných rokoch pretrváva dopyt po bytoch.

Súvisiace články

  • Obyvateľstvo

    ROK 2002 2003 2004 2005 2006 Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 […]

  • Infraštruktúra

    Elektrifikácia: Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom […]

  • Súčasný Púchov

    Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov