MŠ Požiarna 1291

Administrátor 30 Apr, 2015 Materské školy


Mgr. Jarmila Rolincová

riaditeľka školy

 

 

Požiarna 1291/26
020 01 Púchov
Tel. číslo: 042/463 19 56,0905 317 762

 

Popis a profilácia škôlky

Materská škola je od 1. 9. 2003 zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 5.45 do 15.30 hod. Je trojtriedna s kapacitou 71 detí. MŠ poskytuje celodennú výchovu a predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3-6 rokov, integrovaným deťom, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Na požiadanie rodičov umožňuje poldenný alebo aj kratší pobyt. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 6 kvalifikovaných učiteliek.

Od 1. 9. 2009 sa v MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Od jari do zimy". Pružné usporiadanie rovnocenných činností zamerané na podporu rozvíjania kľúčových kompetencií je vypracované v organizačných formách denného poriadku. Obsahuje: hry a hrové činnosti,  pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, pobyt vonku, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Koncepcia školy je rozpracovaná na obdobie 5 rokov. Jej ciele sú vypracované v profilácii školy cez prierezovú tému „výchova k tvorivosti“. Táto téma sa prelína vo všetkých tematických okruhoch (Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra). Prioritou pri plnení cieľov je spolupráca s rodinou. Spoločné posedenia spojené s kultúrnym vystúpením detí bývajú pravidelnými aktivitami v MŠ/Deň úcty k starším, Mikuláš, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi/. Dôraz kladieme aj na logopedickú starostlivosť a tvorivosť pri práci s legom.

MSPoziarna

V materskej škole od februára 2012 pracuje krúžok cvičebnej metódy Pilates pod vedením p. Behrovej. Komunikačné kompetencie v cudzom jazyku si predškoláci (5-6 ročné deti) rozvíjajú v krúžku anglického jazyka pod vedením p. Bednárovej. Organizujeme plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a týždenný pobyt detí v škole prírode. Školu často navštevujú rôzni umelci s divadelnými, koncertnými alebo tanečnými predstaveniami. Deti sa zúčastňujú na rôznych výtvarných, športových, talentových a iných súťažiach. Škola je zapojená do projektov "Adamko, hravo, zdravo", "Slniečkové deti", "Školské mlieko a školské ovocie" a pravidelne reaguje na výzvy MŠ SR na podávanie projektov.

MSPoziarna

Materská škola má veľkú spoločenskú miestnosť, ktorá sa využíva ako telocvičňa na pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, krúžok Pilates a kultúrne aktivity detí a rodičov.  Je dobre vybavená učebnými pomôckami. Školská knižnica sa pravidelne dopĺňa aktuálnou certifikovanou metodickou a detskou literatúrou, encyklopédiami a literatúrou na krúžok anglického jazyka. Triedy majú televízory, počítače, mikrosystémy a DVD prehrávače. Do triedy predškolákov sme za pomoci rodičov zakúpili novú interaktívnu tabuľu. Školský dvor je vybavený novými exteriérovými hracími prvkami. Obnovuje sa interiérové vybavenie a technologické zariadenie v kuchyni MŠ. Na realizovanie pravidelného pitného režimu slúži pre deti a rodičov prenajatý prístroj na vodu od spoločnosti Aqua, s. r. o., Košice.

Bližšie informácie o škole a fotografie detí z edukačných aktivít poskytuje webová stránka školy: www.skolkapuchov.sk/poziarna-1291/

 

 

 

 

Škôlka PúchovŠkôlka Púchov
Aktuálne informácie o dianí v materských škôlkach nájdete na spoločnej webovej stránke www.skolkapuchov.sk.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

  • MŠ Nosice

    Alena Antalová riaditeľka školy     Nosice 221 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 25 51 msnosice@mail.t-com.sk   […]

  • MŠ Požiarna 1292

    Katarína Tomanová riaditeľka školy   Požiarna 1292/5 020 01  Púchov Tel. číslo: 042/463 20 51 poziarna1292@skolkapuchov.sk   Zameranie […]

  • MŠ Mládežnícka

    Daniela Valentínyová riaditeľka školy     Ul. Mládežnícka 13 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 28 67 daniela.valentinyova@stonline.sk […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov