Legislatíva a dokumenty

Administrátor 30 Apr, 2015 Legislatíva a dokumenty

Mestské zastupiteľstvo v Púchove na základe § 24 ods. 1 písm. c. zák. SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje

ŠTATÚT MESTA PÚCHOV

I. časť

čl. 1 Úvodné ustanovenia

1. Štatút mesta Púchov (ďalej len štatút) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta a v osobitných prípadoch aj iných osôb, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora, ďalších orgánov a organizácií mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež vonkajšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien a odmien, ako aj vedenia kroniky mesta.

2. Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

 

čl. 2 Postavenie mesta Púchov

1. Mesto Púchov je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

2. Mesto je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami a organizačnými predpismi mesta.

3. Mesto môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol mestu zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

4. Mesto môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb – pokiaľ bolo k takémuto nakladaniu zmocnené právnym predpisom alebo dohodou.

5. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby obyvateľov.

6. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

čl. 3 Územie mesta Púchov

1. Územie mesta Púchov tvorí súbor katastrálnych území jeho jednotlivých častí o celkovej výmere 4 149, 6 ha.

Sú to tieto časti:

• Púchov

• Horné Kočkovce

• Hoština

• Hrabovka

• Ihrište

• Nosice

• Vieska Bezdedov.

2. Mesto sa člení na mestské časti: Pod Lachovcom, Sedlište, Námestie, Centrum, Staré mesto, Sídlisko pri Makyte, Horné Kočkovce, Kolonka, Nové Nosice, Nosice, Hrabovka, Vieska Bezdedov, Ihrište, Hoština.

3. Zmeny územia mesta Púchov možno vykonať iba so súhlasom mesta, v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 

čl. 4 Symboly mesta

Mesto má právo na vlastné symboly. Symbolmi mesta Púchov sú:

a/ mestský erb

b/ mestská vlajka

c/ mestská pečať a úradná pečiatka mesta

d/ štandarda primátora mesta Púchov

e/ reťaz primátora mesta Púchov

Podrobnosti o symboloch mesta a pravidlá pre ich používanie upravuje všeobecne záväzné nariadenie „ O symboloch mesta Púchov a ich používaní.“

 

čl. 5 Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

1. Mesto určuje a mení všeobecne záväzným nariadením mesta názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

2. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta, podľa významných nežijúcich osobností, podľa vecí a pod. Neprípustné sú názvy podľa žijúcich osôb, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta.

3. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné náklady.

 

čl. 6 Číslovanie stavieb

1. Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísel a evidenciu orientačných čísel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

 

čl. 7 Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti, práva a povinnosti iných osôb na území mesta

1. Obyvateľom mesta Púchov je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.

Trvalý pobyt upravuje osobitný právny predpis.

2. Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2, 3 zák. č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

2.1. Obyvateľ má právo najmä:

a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta,

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum),

c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,

e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

2.2. Obyvateľ je povinný:

a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie obecné služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,

b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste,

c) udržiavať pokoj a poriadok v meste,

d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

3. Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v meste trvalo pracuje a platí mestskú daň alebo poplatok alebo kto sa v meste zdržuje a je v ňom prihlásený na prechodný pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).

5. Osoba, ktorá nie je obyvateľom mesta, ale sa na jeho území zdržiava, vlastní, užíva alebo prevádzkuje nehnuteľný, alebo hnuteľný majetok, má povinnosti podľa čl. 7 odst. 2.2. písm. b), c), d).

 

čl. 8 Samospráva mesta

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej a fyzickej osobe.

2. Samosprávu mesta Púchov vykonávajú obyvatelia mesta:

– orgánmi mesta,

– miestnym referendom,

– zhromaždením obyvateľov mesta.

3. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste, s politickými stranami a s politickými hnutiami, s občianskymi združeniami obyvateľov mesta.

4. Mesto Púchov môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

5.Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

6. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút, Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Púchov a Mestskej rady Púchov.

7. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi predpismi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

 

II. časť MAJETOK MESTA

čl. 9

1. Majetkom mesta Púchov sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta, majetkové práva mesta a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. zriadených mestom Púchov. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšenej zachovať.

2. Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

3. V majetkových veciach (majetko-právnych záležitostiach) mesta Púchov koná v jeho mene primátor.

4. Mesto spravuje svoj majetok samo alebo ho môže zveriť do správy subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa upravuje v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

5. Darovanie nehnuteľného majetku mesta Púchov je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.

6. Majetok mesta Púchov slúži na plnenie úloh mesta a možno ho použiť najmä:

– pre verejné účely,

– na podnikateľskú činnosť,

– na výkon samosprávy mesta.

7. Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.

8. Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené mestom alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s obchodným zákonníkom.

9. Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť samosprávy.

10. Evidencia o stave a pohybe majetku mesta sa vedie na oddelení finančno-plánovacom, daní a poplatkov na Mestskom úrade v Púchove.

11. Za používanie majetku mesta možno vyberať miestne poplatky a verejné dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

12. Na zveľaďovanie, rozmnoženie a údržbu majetku mesta možno zorganizovať zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

čl. 10

1. Mesto a jeho orgány, subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné riadne hospodáriť s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mestu zverený v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2. Orgány mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

– udržiavať a spravovať majetok,

– chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím alebo scudzením,

– používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

– viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

 

čl. 11

1.O spôsobe nakladania s majetkom mesta rozhodujú orgány mesta na základe osobitného právneho predpisu „ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov“, schváleného mestským zastupiteľstvom, s výnimkou majetku určeného ako strategického. O odpredaji strategického majetku mesta podľa všeobecne záväzného nariadenia o strategickom majetku a záujmoch mesta Púchov môžu rozhodnúť iba obyvatelia mesta hlasovaním podľa čl. 8, odst. 2., a to po tom, ako žiadateľ o odpredaji strategického majetku predloží petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov.

 

III. časť FINANCOVANIE A ROZPOČET MESTA PÚCHOV

čl. 12 Financovanie

1. Mesto Púchov financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:

a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu),

b) výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,

c) podiely na daniach v správe štátu,

d) výnosy z pokút uložených za priestupky,

e) iné príjmy.

2. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

3. Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

4. V rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonať primátor mesta.

5. Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

 

čl. 13 Rozpočet mesta

1. Základom finančného hospodárenia mesta Púchov je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a je schvaľovaný mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

2. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

3.Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

4. Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

5. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť na základe hlasovania obyvateľov mesta o zavedení verejnej dávky rozpočtu (príspevku, poplatku, materiálnom plnení).

6. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

7. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku mesta, ako aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom overuje audítor.

8. Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom. O spôsobe použitia finančných prostriedkov počas rozpočtového provizória rozhodne primátor mesta. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve.

 

IV. časť ORGÁNY MESTA

čl. 14 Základné ustanovenia

1. Orgánmi mesta sú:

– mestské zastupiteľstvo

– primátor mesta

2. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

– mestská rada

– komisie

– mestský úrad

– mestská polícia

3. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

 

čl. 15 Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mesta a orgánom samosprávy. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva z predchádzajúceho volebného obdobia sa končí zložením sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva do rúk primátora mesta.

Za zloženie sľubu pre tento účel sa považuje vlastnoručné podpísanie listiny s textom sľubu poslanca podľa § 26 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a jej prevzatie primátorom.

2. Mestské zastupiteľstvo má 19 poslancov zvolených v deviatich volebných obvodoch.

3. Pôsobnosť a právomoc mestského zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.

Mestské zastupiteľstvo prijíma na začiatku funkčného obdobia „Programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva Púchov“, v ktorom formuluje svoje ciele, východiská a zásadné princípy smerovania mesta v príslušnom volebnom období.

4. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

5. Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum mesta v súlade s § 11a zákona o obecnom zriadení a čl.11 tohto štatútu.

Podmienky a spôsob hlasovania obyvateľov mesta určí mestské zastupiteľstvo nariadením.

6. Rozdelenie mesta je možné ak:

a) jeho miestna časť, ktorá by sa chcela stať samostatnou obcou, má najmenej 3000 obyvateľov,

b) jeho miestna časť, ktorá by sa chcela stať samostatnou obcou, má vlastné katastrálne územie, ktoré urbanisticky alebo funkčne nesplynulo s ostatnými časťami mesta a na jej území sa nenachádza dôležitý objekt, zdroj alebo funkcia, ktorý je pre život v meste nevyhnutný a nezameniteľný, alebo bez ktorého by mohlo dôjsť k narušeniu fungovania mesta,

c) ak o osamostatnenie miestnej časti, ktorá by sa chcela stať samostatnou obcou, požiadalo petíciou najmenej 75% obyvateľov celého mesta.

Podmienkou rozdelenia mesta je vykonanie právoplatného verejného hlasovania obyvateľov celého mesta, po splnení podmienok podľa písm. a až c, pričom sa za rozdelenie musia vysloviť najmenej 3/5 obyvateľov mesta.

7. Mestské zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho častí za účelom prerokovania mestských vecí.

8. Ak mestské zastupiteľstvo rozhodne pri niektorých všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch o spôsobe ich zmeny alebo zrušenia väčším počtom hlasov, než je minimálna hranica určená zákonom, je podmienkou zmeny alebo zrušenia takýchto všeobecne záväzných nariadení alebo iných predpisov potvrdenie takto určenou väčšinou hlasov poslancov mestského zastupiteľstva.

9. Určuje plat primátora podľa osobitného predpisu a určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora. Počas funkčného obdobia môže zmeniť rozsah výkonu funkcie primátora len na návrh primátora.

10. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva na účely podľa § 12 odst. 2, 3, 5, 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vzniká právoplatným uznesením mestského zastupiteľstva prijatým v zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.

11. Mestské zastupiteľstvo udeľuje verejné uznania a ceny podľa čl. 25 tohto štatútu.

 

čl. 16 Primátor

1. Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejná funkcia. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.

2. Funkčné obdobie primátora z predchádzajúceho volebného obdobia sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora pred novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva a primátorom predchádzajúceho volebného obdobia na právoplatne zvolanom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Za zloženie sľubu novozvoleného primátora sa pre tento účel považuje vlastnoručné podpísanie listiny s textom sľubu primátora podľa § 13 odst.2. zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a jej prevzatie primátorom z predchádzajúceho volebného obdobia.

3. Primátor mesta:

a) zvoláva, otvára, vedie, prerušuje, pokračuje a ukončuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva mestskú správu,

c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

e) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta,

f) informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného

poriadku mestského úradu,

g) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo

štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

4. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom písomným poverením.

5. Mesto -primátor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6638 eur ak:

a) poruší nariadenie,

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

6. Primátor okrem toho:

a) uschováva mestskú pečať a mestskú vlajku,

b) používa mestské insígnie,

c) udeľuje verejné uznania a ceny mesta podľa čl. 25 tohto štatútu.

7.Primátor mesta podáva na konci roka mestskému zastupiteľstvu a obyvateľom mesta záverečnú správu o stave mesta.

8.Primátor a jeho zástupca sú povinní s dostatočným predstihom spoločne plánovať akýkoľvek svoj pobyt mimo územia Slovenskej republiky tak, aby bol aspoň jeden z nich vždy na území Slovenskej republiky.

 

čl. 17 Zástupca primátora

1. Primátora mesta zastupuje jeden zástupca ktorého podľa zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zastupovaním poverí primátor z radov poslancov mestského zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie a môže ho kedykoľvek odvolať.

2.Ak primátor v lehote podľa odst.1. nepoverí niektorého poslanca mestského zastupiteľstva zastupovaním, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.

Týmto postupom nie je dotknutá primátorova právomoc odvolať zástupcu.

3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

4. Zástupca primátora je po celé funkčné obdobie členom mestskej rady s hlasom rozhodujúcim. V čase, keď primátora zastupuje jeho zástupca, tento zvoláva a vedie mestskú radu.

 

čl. 18 Mestská rada

1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Mestská rada sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Spôsob rokovania mestskej rady upravuje Rokovací poriadok mestskej rady.

2. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada vykonáva kompetencie a plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

 

čl. 19 Komisie

1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2.Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom.

3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu správy.

5. Stále komisie mestského zastupiteľstva sú:

– komisia ekonomická,

– komisia výstavby a životného prostredia,

– komisia grantových a dotačných projektov,

– komisia dopravy, služieb a bytovej politiky,

– komisia vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia,

komisia ochrany verejného poriadku,

komisia na ochranu verejného záujmu.

Podľa potrieb môže mestské zastupiteľstvo zriadiť ďalšie stále, alebo dočasné komisie, zriadené komisie zrušiť alebo zlučovať.

6. Komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov. Predsedu komisie a zloženie komisií na návrh primátora schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Predsedom komisie je vždy poslanec mestského zastupiteľstva. Tajomníkom komisie je vždy zamestnanec mesta.

7.Komisia sa schádza spravidla raz za mesiac. Spôsob rokovania komisií mestského zastupiteľstva ako i úlohy predsedu, tajomníka a členov komisie upravuje Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva.

 

čl. 20 Hlavný kontrolór

1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k mestu končí.

2. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.

3. Kompetencie a pôsobnosť hlavného kontrolóra sú vymedzené v zákone o obecnom zriadení, v Organizačnom poriadku Mestského úradu Púchov, v ďalších všeobecne záväzných nariadeniach a uzneseniach mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

4. Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta,

b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,

c) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,

d) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

e) predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,

f) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s

prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným,

h) podáva správu mestskému zastupiteľstvu o plnení jeho uznesení,

ch) vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety občanov.

5. Pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4, hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.

 

čl.21 Mestský úrad

1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

2. Mestský úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta a komisií,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.

3. Prácu mestského úradu riadi primátor. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu mestského úradu, mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

4. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.

5. Prednosta mestského úradu je zamestnanec mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Spolu s primátorom podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

6. Organizáciu mestského úradu, organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení mestského úradu, zásady organizačnej štruktúry, počet zamestnancov a tiež ich vzájomné vzťahy bližšie upravuje Organizačný poriadok mestského úradu a je záväzný pre orgány a pracovníkov mesta.

7. Zásady riadenia mestského úradu, pracovno-právne vzťahy, povinnosti a úlohy zamestnancov mesta určuje primátor mesta v Pracovnom poriadku zamestnancov mesta.

 

čl. 22 Mestská polícia

1.Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo zákona, nariadení, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

2. Zriadenie, postavenie, organizáciu, povinnosti a oprávnenia mestskej polície upravuje osobitný zákon (zákon SNR. č. 564/ 1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov), Štatút Mestskej polície Púchov, Organizačný poriadok mestskej polície, Pracovný poriadok zamestnancov mesta a rozhodnutia primátora mesta.

3. Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.

4. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

5. Mestská polícia najmä:

– zabezpečuje verejný poriadok v meste,

– chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

– dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách alebo verejne prístupných miestach,

– dbá o ochranu životného prostredia,

– ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky podľa osobitných predpisov,

– kontroluje plnenie nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.

 

čl. 23 Dobrovoľný hasičský zbor

1. V meste sú štyri dobrovoľné hasičské zbory, ktorých kompetencie, štruktúra a úlohy sú obsiahnuté v Požiarnom poriadku mesta Púchov.

 

čl. 24 Výbory mestských častí

1. Mesto môže zriaďovať v mestských častiach spravidla s katastrálnym územím výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom.

2. Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

3. Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúra výboru a ďalšie potrebné veci sú upravené Zásadami činnosti výborov v mestských častiach Púchova.

 

V. časť ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA, CENY A UZNANIA

čl.25

1. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto uznania a pochvaly:

– čestné občianstvo mesta Púchov

– cenu mesta Púchov

2. Primátor mesta môže udeliť:

– verejné uznania

– cenu primátora mesta

Podrobnosti o udeľovaní uznaní a pochvál upravuje všeobecne záväzné nariadenie

„O udeľovaní Čestného občianstva mesta Púchov, Ceny mesta Púchov a Verejného uznania.“

 

VI. časť KRONIKA MESTA

čl.26

1. Kronika mesta Púchov sa vedie v slovenskom jazyku.

2. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o jeho rozvoj.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor.

4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje mestská rada po predbežnom prerokovaní a posúdení komisiou vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia.

5. Text jednotlivých zápisov za príslušný rok je kronikár mesta povinný predložiť na posúdenie do komisie najneskôr do konca augusta nasledujúceho roka. Do dvoch mesiacov od schválenia zápisov oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva zabezpečí prepis kronikárskych zápisov do kroniky mesta.

Schválené kronikárske zápisy podpisuje primátor a prednosta.

Podrobnosti upravuje „ Smernica o písaní kroniky mesta Púchov.“

 

VII. časť VZŤAH MESTA PÚCHOV K MESTÁM a OBCIAM SLOVENSKEJ REPUBLIKY A K MESTÁM A OBCIAM V ZAHRANIČÍ

čl.27

1. Na úseku vnútroštátnej spolupráce obcí, mesto Púchov môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o združení obcí alebo zmluvy o spolupráci medzi mestami a obcami Slovenskej republiky.

2. Mesto môže pre výkon samosprávnych funkcií vytvoriť spoločný obecný úrad.

3. Na úseku medzinárodnej spolupráce mesto Púchov môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov a územných orgánov.

 

VIII. časť VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

čl. 28

1. Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, právnickými a fyzickými osobami, strednými a vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./

2. Mesto spolupracuje pri plnení úloh samosprávy s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a politickými hnutiami a záujmovými združeniami obyvateľov mesta, ktoré vyvíjajú činnosť v meste Púchov.

 

IX. časť POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

čl. 29

1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Strana č.19

2. Primátor mesta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

3. Mesto organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

4. Mesto zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

5. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie prostredníctvom dobrovoľných hasičských zborov v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

X. časť SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

čl.30

1.Ďalšie skutočnosti a podrobnosti neupravené týmto štatútom sa riadia ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.Štatút mesta, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

3. Ruší sa Štatút Mesta Púchov schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.4.2010.

4. Tento Štatút Mesta Púchov je schválený dňa 23.2.2011 a nadobúda účinnosť dňom 23.februára 2011.

 

Dokument:
STATUT-2010.pdf

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov