Koncepcia dopravy

Administrátor 30 Apr, 2015 Súčasný Púchov

Cestná doprava

Mesto Púchov je priamo napojené na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničného privádzača, ktorá v súčasnosti končí na križovatke ciest I/49 a II/507 pri Makyte. Diaľničný privádzač je vedený v trase cesty I/49. V súčasnosti sa uvažuje s prestavbou cesty I/49 na rýchlostnú komunikáciu R6, ktorá bude pokračovať ďalej smerom do Českej republiky. V prvej etape je navrhovaná výstavba rýchlostnej komunikácie v polovičnom profile.

– Cesta I. triedy – I/49 / Dolné Kočkovce, Kolonka, most, Ul. 1. mája, Ul. Vsetínska /
– Cesta II. triedy – II/507 / Nimnická cesta, Mudroňova, Hollého /
– Cesty III. triedy zabezpečujú pripojenie okolitých prímestských častí na mesto.
– III/049017 – Vieska-Bezdedov – Ihrište – Hoština
– III/049018 – Nosice

Sieť miestnych komunikácií na území mesta Púchov tvoria všeobecne prístupné a užívané komunikácie.

Miestne komunikácie v meste Púchov I. až IV. triedy spolu tvoria 59,2 km.

Prieťahy ciest prvej a druhej triedy cez mesto tvoria základ komunikačnej kostry mesta. V mesiaci apríl 2007 bol vykonaný dopravný prieskum na križovatkách št. cesty I/49 a II/507 a na križovatke MK Komenského a Štefánikovej.

Zloženie dopravného prúdu vyznieva jednoznačne v prospech osobných vozidiel, ktoré tvoria 81 % podiel. Cyklisti predstavujú 11 %, nákladné vozidlá 5 % a autobusy 3% z celkového počtu zaznamenaných vozidiel. Najvyššie intenzity boli na križovatkách zaznamenané v popoludňajších hodinách.

Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Púchov je potrebné:

– Aktívne pôsobenie na urbanizačný rozvoj mesta za účelom odstránenie nadmerného premiestňovania osôb a nákladov.

– Zvýšenie prepravnej práce cestou mestskej hromadnej dopravy- zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne MHD za účelom zvýšenia operatívnosti dopravnej obsluhy a zníženia jalových kilometrov a zároveň rekonštrukcia stávajúcej technickej základne.

Zabezpečiť väzby MHD a prímestskej dopravy v rámci koordinovaného systému s cieľom zníženia časových strát cestujúcich pri prestupoch.

– Obmedzenie automobilovej dopravy v obytných zónach a presadzovať vytváranie dopravne tlmených zón.

– Podpora rozvoju nemotorických dopráv / vytváranie peších zón, peších trás, cyklistických trás /

– Riešenie problému statickej dopravy pre zabezpečenie parkovísk a odstavných nárokov obyvateľov a návštevníkov mesta.

– Rozmiestnenie autobusových zástaviek do vybudovaných odstavných plôch.

– Riešenie problému dopravnej nehodovosti a znižovanie negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

– Budovanie informačných systémov v prepravnom a dopravnom procese.

 

Cestná  hromadná  doprava

Cez mesto Púchov okrem liniek mestskej hromadnej dopravy sú vedené prímestské a diaľkové linky SAD, a.s., Trenčín.

– Púchov – Dohňany – Lazy pod Makytou
– Púchov – Beluša – Mojtín
– Púchov – Beluša – Ladce
– Púchov – Led. Rovne – Horovce – Kvášov – Lednica
– Púchov – Medné
– Púchov – Pružina
– Púchov – Pov. Bystrica – Domaniža – Rajec
– Púchov – Beluša – Ilava – Nová Dubnica – Trenčín
– Púchov – Dohňany – Zbora – Mostište
– Púchov – Pov. Bystrica – Papradno
– Púchov – Dubnica – Trenčín
– Púchov – Led. Rovne – Červený Kameň
– Púchov – Led. Rovne – Zubák
– Púchov – Lúky – Vydrná
– Púchov – Horná Maríková

Prevažná časť autobusových zástaviek sa nachádza na Ul. 1. mája, Štefánikovej, Hollého. Autobusové nástupište pri a.s. Matador, železničnej stanici a na Ul. 1. mája sú nedostatočné a nie je možné vzhľadom na ich kapacitu viesť všetky autobusové spoje v meste cez autobusové nástupište na Ul. 1. mája.

Mestská autobusová doprava (MAD)

MAD v meste Púchov zabezpečuje ADP a.s. Púchov. V roku 2007 jednou linkou, v roku 2008 plánuje rozšírenie MAD najmenej o dve – tri linky. Ročná prepravenosť

cestujúcich na MAD bola v roku 2004 – cca 1,5 mil. cestujúcich, v roku 2005 – 1 mil.

/7 liniek MAD/ a od roku 2006 cca 650 tis. cestujúcich ročne. /4 linky MAD/. V roku

2007 za 9. mes. – cca 380 tis. prepravených osôb.

 

Železničná doprava

Mesto Púchov sa nachádza na železničnej trati číslo 120 Bratislava – Žilina, 125 Púchov – Vsetín. Jedná sa o dvojkoľajové elektrifikované trate. V dlhodobom programe rozvoja železničnej dopravy na Slovensku, ako jedna z priorít je stanovená modernizácia koridorov Bratislava – Žilina – Čadca – Skalité – št. hranica s PR. Uvedená modernizácia železničnej trate, ktorá je v súčasnosti pripravovaná zasiahne aj do ďalšieho územného rozvoja mesta Púchov.

 

Letecká doprava

Z hľadiska dostupnosti zariadení leteckej dopravy najbližšie medzinárodné letisko k mestu Púchov sa nachádza letisko v Bratislave. Ďalšie letisko celoštátneho významu sa nachádza v Žiline.

 

Pešia a cyklistická doprava

Cez mesto Púchov prechádza úsek Vážskej cyklomagistrály, ktorá je jednou z najvýznamnejších nadregionálnych cyklistických ciest na Slovensku. Táto cyklomagistrála nie je vedená v samostatnom koridore, ale je vedená v trase cesty II. triedy II/507.

Trasa vchádza do mesta zo smeru Lednické Rovne po ceste II/507 a pokračuje po tejto ceste po cestný most nad vodným tokom Biela voda. Po prekročení Bielej vody sa trasa odkloní smerom k rieke Váh. Ďalej pokračuje po hrádzi Váhu. Po prekročení cesty I/49 pri moste pokračuje ďalej po Ul. Nábrežie slobody. Potom je nieko1ko 100 m vedená v koridore cesty II/507 po Nimnickej ceste. Trasa cyklomagistrály sa vráti opäť na hrádzu Váhu za križovatkou Námestia slobody. Takéto vedenie cyklotrasy je relatívne bezkolízne v smere od Lednických Rovní, pretože všetky odbočenia sú pravé. Opačný smer od Nimnice však niekoľkokrát musí prechádzať cestou II/507.

V súčasnosti sa malé cyklotrasy nachádzajú na sídlisku Sedlište a na nábreží Váhu kde sú vedené v súbehu s cyklistickou magistrálou rekreačno-odpočinkového charakteru.

Okolie Púchova ponúka dobré možnosti na rekreačnú cyklistiku, vzhľadom na prírodné danosti mesta Púchov a okolia. V budúcnosti je možné riešiť cyklotrasu premostením z Okružnej ulice na ostrov /Nosice/.

 

Statická doprava

Spoločným problémom všetkých miestnych komunikácii je nedostatočne riešené vedenie cyklistickej dopravy na území mesta.

V statickej doprave je riešenie zložité predovšetkým v lokalitách s vysokou intenzitou zástavby. Deficit parkovacích miest je možné riešiť budovaním podzemných parkovacích státí. Ďalšou možnosťou vytvorenia dodatočných parkovacích miest je zjednosmernenie vybraných mestských komunikácii.

– Prednostné pokrytie nárokov na odstavovanie vozidiel obyvateľov

– Účelnejšie využívanie jestvujúcich dopravných plôch pre odstavenie vozidiel, prípadne ich prebudovanie.

-Zabezpečenie parkovacích nárokov obyvateľov a návštevníkov v rámci dostavby občianskej vybavenosti

– Prednostné uspokojovanie krátkodobého parkovania pred dlhodobým i pred odstavením vozidiel

– Skvalitňovanie a rozširovanie zóny plateného parkovania v celej ploche vnútorného dopravného okruhu pri zohľadnení minimalizácie finančných dopadov na obyvateľov zóny

– Realizovanie progresívnej cenovej politiky na atraktívnych plochách v centre /parkovacie automaty/

– Dôsledné presadzovanie povinnosti investorov u nových alebo rekonštruovaných objektov v centre zabezpečiť kapacity pre statickú dopravu minimálne v rozsahu vlastných nárokov.

 

Návrh riešenia dopravy

Navrhujeme viesť trasu rýchlostnej komunikácie R6 od súčasnej križovatky ciest I/49 a II/507 smerom na hranicu s ČR po estakáde v súčasnom koridore cesty I/49. Rýchlostnú komunikáciu tesne pred zastaveným územím mestskej časti Vieska-Bezdedov previesť ponad železničnú trať a viesť v koridore železničnej trate č. 125. Pri tomto variante by trasa cesty prvej triedy ostala nezmenená. V dotyku so zastaveným územím mestskej časti Vieska-Bezdedov vybudovať mimoúrovňovú križovatku ciest R6 a I/49. Ďalej prebudovať križovatky št. cesty I/49 – Komenského ulica – most nad Bielou vodou na okružnú križovatku a riešiť formou okružnej križovatky napojenie obchodného domu Billa na Nimnickú ulicu. Riešenie napojenia obchodného domu Billa formou okružnej križovatky na Nimnickú by prirodzene spomalilo cestnú dopravu prichádzajúcu do centra a prispelo by tak k zvýšeniu bezpečnosti. Okružnú ulicu navrhujeme predĺžiť tak, aby zabezpečila aj obsluhu ostrova medzi starým a novým korytom rieky Váh. Ostrov je v koncepte riešenia

navrhovaný na športovo-rekreačné využitie, preto je potrebné ho vo viacerých bodoch napojiť na centrum mesta a súčasne by sa vytvorilo nové prepojenie Nimnickej cesta II/507 s cestou tretej triedy, ktorá v súčasnosti sprístupňuje Staré Nosice. Na premostenie starého koryta Váhu navrhujeme vybudovať nový most s minimálnou podchodnou výškou ponad Nimnickú cestu – 4,60 m.

Na premostenie nového koryta Váhu /kanál/ navrhujeme vybudovať „pohyblivý" /zdvíhací/ most tak, aby bolo zabezpečené zachovanie budúceho plavebného koridoru.

Križovatku Okružná ulica – Nimnická navrhujeme prestavať na mimoúrovňovú križovatku kombinovanú s úrovňovou okružnou križovatkou, ktorá zabezpečí aj zásobovanie územia dotknutého prestavbou. V prvej variante uvažujeme s vedením železničnej trate č. 120 v novom koridore cez územie ostrova. Nová trasa železnice bude ďalej pokračovať smerom do Nimnice a po prekonaní Váhu bude vedená v tuneli. Takéto riešenie vyžaduje prestavbu existujúceho cestného mostu ponad železnicu na Trenčianskej ulici / I/49/.

Prestavbu cestného mostu ponad železnicu realizovať tak, aby bolo možné vybudovať mimoúrovňovú križovatku ciest III/049018 a I/49. Takéto riešenie by umožnilo v budúcnosti využiť po preložení trasy železničnej trate č. 120 uvoľnený železničný zvršok na preložku cesty II/507. Nová cesta druhej triedy by odbremenila Nimnickú cestu od cestnej dopravy a zlepšila by sa tak aj dostupnosť po hrádzi vedenej pešej a cyklistickej trasy pre obyvateľov sídlisk. Existujúcu cyklistickú a pešiu trasu navrhujeme prepojiť aj s novými trasami, ktoré budú vybudované na ostrove. Prepojenie navrhujeme zrealizovať dobudovaním cyklistických chodníkov na novom cestnom moste, ktorý spojí Okružnú ulicu s ostrovom.

Súvisiace články

  • Obyvateľstvo

    ROK 2002 2003 2004 2005 2006 Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 […]

  • Infraštruktúra

    Elektrifikácia: Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom […]

  • Súčasný Púchov

    Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov