Súčasný Púchov

Administrátor 30 Apr, 2015 Súčasný Púchov

Poloha mesta

Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.

mapa SK
 

Súradnice mesta: 49° 07’ severnej geografickej šírky

18° 20’ východnej geografickej dĺžky

Rozloha katastra: 4138 ha

Hustota osídlenia: 453 obyvateľov/ km2

 

Geológia

Okolie Púchova je veľmi zložité. Biele Karpaty tvoria prevažne horniny starotreťohorného a druhohorného veku. Javorníky majú podobné zloženie a v Strážovských vrchoch na ľavom brehu Váhu vystupujú mladotreťohorné, prípadne starotreťohorné a druhohorné horniny. Najväčší význam a rozšírenie majú horniny bradlového pásma, ktoré sa tiahne z Moravy cez Púchov a Považie až na východné Slovensko.Z východu sa tiahne centrálny karpatský oblúk, tvorený žulovými jadrami a sedimentami vápencovo-dolomitického charakteru. Sú to Strážovské vrchy.Na západe je vyvinuté flyšové pásmo starotreťohorného veku s charakterom striedania pieskovcov a ílovcov. Majú zložitú geografickú stavbu. Z juhu zasahovalo v mladších treťohorách more, jeho pozostatky majú charakter štrkov, ktoré sa striedajú s polohami pieskov. Vidno ich pri ceste Beluša – Pov. Bystrica.

 

Klimatické podmienky

Podnebie je typicky vnútrozemské. Priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca január je – 4°C. Priemerná teplota najteplejšieho mesiaca júl je +19°C. Priemerná mesačná teplota nad +15°C je v Púchove 80 dní. Priemerná ročná teplota je +8°C. Priemerné množstvo zrážok 800 – 900 mm.

 

Hydrologické podmienky

Osou riečnej siete je rieka Váh, ktorá je v tomto úseku regulovaná priehradou Nosice a haťou v Dolných Kočkovciach. Riečna sieť je vyvinutá jednostranne. Väčšie prítoky pozorujeme len z pravej strany. V blízkosti Nimnice – Nimnický potok. Pod Púchovom potok Biela voda. Pri Lednických Rovniach potok Lednica. Z ľavej strany sú len menšie prítoky napr. Slatinský potok. Hlavným nositeľom spodných vôd sú štrkové náplavy Váhu. Okolité horniny bradlového pásma sú na vodu chudobné.

Súvisiace články

  • Obyvateľstvo

    ROK 2002 2003 2004 2005 2006 Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 […]

  • Infraštruktúra

    Elektrifikácia: Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom […]

  • Ekonomická aktivita obyvateľstva

    Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2001 žilo v Púchove celkom 10 149 ekonomicky […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov