Mestský bytový podnik

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestské organizácie


Ing. Vladimír Motúz

konateľ spoločnosti

Ing. Andrej Šamánek

konateľ spoločnosti

 

 

Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov bola založená v roku 1995 spoločenskou zmluvou medzi mestom Púchov a fyzickými osobami. Mesto Púchov má v spoločnost podiel na základnom imaní 99,89 %. Hlavným predmetom podnikania v súčasnosti je výroba a rozvod tepla, ktorá tvorí cca 99% z tržieb spoločnosti. V predmete podnikania je aj činnosť lokálne vysielanie Púchovskej televízie, ktorej výroba a vysielanie je v plnom rozsahu zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom mestskej spoločnosti MEDIAL Púchov s.r.o. Spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností MsBP Servis s.r.o. a MsBP Správa s.r.o. zabezpečuje obslužné činnosti pre svoju hlavnú činnosť, najmä vedenie účtovníctva, opravy a údržbu, nákup a sklad ako aj správu bytov a nebytových priestorov mesta a retransmisiu televíznych programov prostredníctvom systému MMDS.

 

Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené spoločníkmi mesto Púchov a fyzické osoby Ing. Vladimír Motúz a Ing. Zdenek Šamánek.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú jej konatelia:

 • Ing. Vladimír Motúz
 • Ing. Andrej Šamánek

Členovia dozornej rady Mestský bytový podnik, s. r. o. Púchov:

 • Mgr. Peter Bílik
 • Ing. Daniel Lako
 • MUDr. Viliam Bršiak

 

Zásadným cieľom spoločnosti v uplynulom období bolo zrealizovať investičný zámer komplexnej rekonštrukcie centralizovaného systému zásobovania teplom mesta Púchov. Jeho realizácia bola zahájená v júli 2005 a dokončená v auguste 2006. Realizácia diela bola zabezpečená formou generálneho dodávateľa diela spoločnosťou ISENG-MONT, s.r.o. Levice. Financovanie projektu je zabezpečené kombináciou vlastných zdrojov a úveru , pričom úver vo výške 205 mil. Sk poskytla Dexia banka Slovensko. Časť finančných zdrojov vo výške 223 tis. EUR poskytla Európska investičná banka (EIB) zo štrukturálnych fondov PHARE. Realizácia celého diela bola z dôvodu potreby zabezpečenia kontinuálnych dodávok tepla počas celej rekonštrukcie rozdelená na roky 2005 a 2006, pričom pre rok 2005 bol stanovený cieľ vyriešiť najmenej hospodárny článok tepelnej energetiky – prevádzku parovodu. Tento cieľ bol spojený s dobudovaním tepelného zdroja Sedlište na plný požadovaný výkon 39 MW, s vybudovaním nových tepelných rozvodov z predizolovaných rúr od kotolne Sedlište po jednotlivé objekty odberu tepla v celkovej dĺžke cca 6 500 bm a s osadením 141 ks kompaktných odovzdávacích staníc tepla v objektoch odberateľov.

Obsahom prác v roku 2006 bolo dokončenie cca 6 500 bm bezkanálového rozvodu tepla, osadenie 48 ks kompaktných odovzdávacích staníc tepla v objektoch odberateľa, modernizácia horúcovodnej kotolne Sedlište a jej prepojenie do jedného celku s novou teplovodnou kotolňou Sedlište a vybudovanie systému centrálneho riadenia energetickej sústavy a zber dát. Rekonštrukciou SCZT sa zásadným spôsobom znížili straty tepla a zvýšil konfort dodávok tepla. Tento projekt získal na výstave Rácioenergia 2007 v Bratislave ocenený ako najlepší projekt v oblast úspor energie na Slovensku zrealizovaných za roky 2004,2005 a 2006.

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie zostáva zefektívnenie výroby tepla v  tepelnom zdroji PK Sedlište a tým dosiahnutie nižšej ceny tepla ako aj  diverzifikácia energetických vstupov potrebných pre výrobu tepla. V súčasnosti sú posudzované možnosti výroby tepla prípadne kombinovanej výroby tepla a elektriny z drevných štiepkov na centrálnom zdroji tepla PK Sedlište. Realizácia tohto zámeru však bude závisieť od finančných možností spoločnosti , ekonomických prínosov investície pre spoločnosť a dopad investície na výslednú cenu tepla.

 

Púchovská televízia

Púchovská televízia plní úlohy pre potreby mesta Púchov a širšieho okolia zamerané na poskytovanie spravodajstva regionálneho charakteru formou textových informácií a spravodajskej relácie Púchovský magazín. Vysielanie je realizované prostredníctvom Televízneho káblového rozvodu v meste Púchov a prostredníctvom MMDS pre okrajové časti mesta Púchov a okolité obce Nimnica, Streženice, Dolné Kočkovce, Beluša a Ladce. Zámerom je rozšírenie územného dosahu prestredníctvom Televíznych káblových tozvodov ajv obciach Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lúky , Lysá pod Makytou, Lednické Rovne a Dolné Kočkovce.
Po dokončení projektu optickej siete SWAN v meste Púchov je zámerom využívať túto sieť pre skvalitnenie prenosu signálu Púchovskej televízie ako aj zaradenie tohto programu do ponuky digitálnych programov SWAN.

 

MMDS

Retransmisia televíznych programov je určená pre individuálnych účastníkov z okrajových častí Púchova a okolitých obcí Nimnica, Streženice, Dolné Kočkovce a Beluša. Vysielanie zahájil v decembri 1999 na základe licencie s ponukou 16 analógových televíznych programov. Rozhodnutím Telekomunikačného úradu SR boli od 24.1.2008 zmenené podmienky pre prevádzku MMDS, ktoré mali za následok zredukovanie ponuky na 12 analógových televíznych programov predovšetkým charakteru verejnoprávnych a komerčných televízií vysielaných v slovenskom a českom jazyku. Jestvujúca ponuka už v súčasnosti nie je schopná v konkurencii najmä satelitných operátorov uspokojovať požiadavky náročnejších zákazníkov.

Zámerom spoločnosti v tejto oblasti je zrealizovať v roku 2010 prechod na digitálne vysielanie MMDS, ktoré umožní distribúciu cca 50 televíznych programov a zároveň zaistí ochranu proti pirátskemu pripájaniu neplatiacich užívateľov MMDS.  Týmto sa zároveň umožní aj zaradenie kvalitných platených programov, ktoré v súčasnej ponuke absentujú. Digitálne vysielanie MMDS umožní za odplatu na základe zmluvy príjem kvalitnej ponuky digitálnych televíznych programov všetkým doterajším užívateľom len s minimálnymi nákladmi na zakúpenie set top boxu. Zároveň však umožní aj voľný príjem všetkým doterajším užívateľom analógového vysielania PúTV bez potreby zakúpenia ďalšieho zariadenia.

 

Kontakty

riaditeľ 042/465 17 49, 042/465 17 49

technický námestník 042/46 517 43, 042/46 517 43
ekonomický námestník 042/465 17 44, 042/465 17 44
sekretariát 042/465 17 10, 042/465 17 10
dispečing 042/465 17 20, 042/465 17 20
energetika 042/465 17 19, 042/465 17 19

Súvisiace články

 • Púchovská televízia

  Púchovská televízia je regionálnou televíziou vysielajúcou prostredníctvom káblových rozvodov a systému MMDS v Púchove a ďalších desiatich obciach […]

 • Podiel mesta v mestských organizáciách

  Spoločnosti s účasťou mesta Púchov Podiel mesta v % Mestský bytový podnik, s.r.o. 99,89 Medial Púchov s.r.o. 100,00 […]

 • Podnik technických služieb

  Predmetom činnosti Podniku technických služieb mesta, s.r.o., ktorého je mesto Púchov 100 % vlastníkom, je výkon správy a […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov