Ekonomické oddelenie

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestský úrad

Juríková
Ing. Lucia Pružinská

vedúca oddelenia

Tel. číslo: 042/465 08 65, E-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

 

 

Riadi, organizuje a zostavuje návrh rozpočtu mesta s ostatnými oddeleniami, podnikmi a zariadeniami mesta, vyhodnocuje plnenie rozpočtu mesta, navrhuje zmeny, spracováva výkazy, sleduje príjmy a výdavky mesta a kontroluje schválený spôsob použitia finančných prostriedkov. Zabezpečuje evidenciu majetku mesta a evidenciu a vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestom. Spolupracuje s auditorom a zodpovedá za aplikáciu pripomienok a stanovísk auditora k spôsobu vedenia učtovníctva, všetky pripomienky eviduje, zabezpečuje styk a konanie s daňovým úradom, styk s inými orgánmi na úseku kontroly financií a daní, spracováva finančné analýzy mesta Púchov k príprave úverov, zabezpečuje agendu vedenia a kontroly účtov mesta Púchov a organizáciu splátok úverov za mesto Púchov, spracováva návrhy právnych aktov v oblasti financií, daní a poplatkov. Oddelenie vedie a zodpovedá za učtovníctvo mesta v zmysle platných právnych predpisov. Vykonáva správu a kontrolu vo veciach daní a poplatkov, prislúchajúcich mestu,vyrubuje, eviduje daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za zabratie verejného priestranstva a ostatné miestne a poplatok za KO a DSO, kontroluje správnosť a včasnosť ich splatnosti, k zisteným rozdielom predpisuje penále, vymáha zaplatenie dlžných daní a poplatku, rieši žiadosti a odvolania vo veciach daní a miestneho poplatku v rozsahu právnych predpisov a VZN mesta, realizuje vymáhanie daňových pohľadávok mesta, pripravuje podklady pre exekútorské, súdne konania a podľa potreby sa zúčastňuje exekúcie, ako aj jej výkonu. Rozhoduje o realizácii ekonomických nástrojov a prostriedkov mesta na zabezpečenie vývozu, uskladnenia komunálneho a separovaného odpadu v meste, ako aj jej kontrolu.

 

Kontakty

Ing.Lucia Pružinská, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 65, E-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

Emília Šeptáková, finančný účtovník a rozpočtár, Tel. číslo: 042/465 08 44, E-mail: emilia.septakova@puchov.sk

Andrea Nosková, finančný účtovník a rozpočtár, Tel. číslo: 042/465 08 44, E-mail: andrea.noskova@puchov.sk

Ing. Patricia Rumanová, referent vymáh. daň. pohľadávok, Tel. číslo: 042/465 08 25, E-mail: patricia.rumanova@puchov.sk

Vlasta Derevjaníková, referent daní a poplatkov, Tel. číslo: 042/465 08 21, E-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

Bc. Ingrid Belicová, referent miestnych daní, Tel. číslo: 042/465 08 21, E-mail: ingrid.belicova@puchov.sk

Janka Cimeráková, ref. odpad. hospod. a komun. odpad, Tel. číslo: 042/465 08 12, E-mail: janka.cimerakova@puchov.sk

Marta Roučková, referent odpad. hospod. a komunálny odpad, Tel. číslo: 042/465 08 12, E-mail: marta.rouckova@puchov.sk

Alena Šamánková, referent majetku, Tel. číslo: 042/465 08 47, E-mail: alena.samankova@puchov.sk

Monika Loduhová, finančný účtovník MŠ, Tel. číslo: 042/465 08 47, E-mail: monika.loduhova@puchov.sk

Súvisiace články

 • Kontakty na MsÚ Púchov

  Kontakty na MsÚ Púchov

  Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 020 01  Púchov E-mail: msu@puchov.sk Fax: +421 42 465 08 26   Úradné hodiny […]

 • Prednosta MsÚ

  JUDr. Eva Kvocerová Tel. číslo: 042/465 08 34, 0918 110 666, E-mail: prednostka@puchov.sk       Prednostka MsÚ […]

 • Právno-organizačné oddelenie

  Mgr. Radoslav Machan vedúci oddelenia E-mail: radoslav.machan@puchov.sk   Organizačne riadi prácu MsÚ a orgánov samosprávy, spracúva  základné vnútorné […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov