Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestský úrad

ceskova
Mgr. Viera Češková

vedúca oddelenia

Tel. číslo: 042/465 08 27, E-mail: viera.ceskova@puchov.sk

 

 

Mesto zriaďuje a ruší základné školy a školské zariadenia – vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky – v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje – vykonáva správu škôl a školských zariadení na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu – vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami – zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov -vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky a v druhom stupni vo veciach ZŠ, ZUŠ a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v ktorých rozhodol riaditeľ v prvom stupni – obec všeobecno-záväzným nariadením určuje školské obvody – spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania – vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanom a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení – schvaľuje návrhy zmlúv o nájme školských budov a miestností, ktorých je zriaďovateľom – eviduje, predkladá na schválenie žiadosti o poskytnutie mestského štipendia, vedie agendu jeho vyplácania a archivuje materiály.

 

Spoločný školský úrad (SŠÚ) Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov pre obce:

Dolné Kočkovce, Záriečie, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Lúky, Streženice, Horovce, Dohňany, Visolaje.

Vznik školského úradu:  1. júla 2004, rozhodnutím Krajského školského úradu Trenčín, ktorým potvrdzuje Mesto Púchov ako Školský úrad.

Vytvorenie SŠÚ:  zmluvami o spolupráci vyššie uvedených obcí v oblasti školstva a o stanovení podmienok o zriadení SŠÚ (v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Počet základných škôl: 8

Počet základných škôl s materskými školami: 5

Počet odborných zamestnancov SŠÚ: 1

Náplň činnosti odborného zamestnanca stanovuje Zákon NR SR č. 596/200 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernica č.7/2004-E, ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy.

Odborný zamestnanec školského úradu:

 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 (ŠŠI) a v oblasti školského stravovania,
  vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
  zabezpečuje ekonomické činnosti podľa platnej legislatívy, štatistiku a výkazníctvo,
  spolupracuje pri činnostiach a plnení úloh vyplývajúcich z vnútorných dokumentov úradu,
 • spolupracuje s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní,
  spracováva materiály podľa požiadaviek samosprávy,
 • iné oblasti činností podľa potrieb a pokynov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. a zákonom č. 597/2003 Z.z.

 

Úsek sociálnych vecí a sociálnych služieb

zabezpečuje

 • sociálne – právne poradenstvo pre občanov
 • sociálnu činnosť v teréne vrátane poskytovania opatrovateľskej služby občanom mesta, ktorí sú na túto sociálnu službu odkázaní
 • metodicky usmerňuje opatrovateľskú službu
 • v zmysle zákona o soc. službách vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a opätovné posúdenie odkázanosti na soc. službu po zmene zdravotného stavu fyzickej osoby
 • vyhotovuje komplexný posudok fyzickej osoby o odkázanosti na sociálnu službu
 • a vydáva rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu v zariadení opatrovateľskej služby, rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu v zariadení pre seniorov, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti
 • kompletizuje žiadosti klientov pre posúdenie odkázanosti na soc. službu do domácnosti a do zariadenia pre seniorov, žiadosti s vybranými diagnózami do domova sociálnych služieb posiela na TSK do Trenčína, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na soc. službu kompletizuje klientovi žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby v danom zariadení
 • plní úlohu osobitného príjemcu prídavkov na deti v spolupráci s ÚPSVaR

pripravuje

 • podklady pre uzatvorenie zmluvy a vystavuje zmluvu medzi poskytovateľom a prijímateľom soc. služby, dodatky k zmluvám v súvislosti so zmenou úhrady, dohodu o ukončení platnosti zmluvy pri zastavení soc. služby
 • podklady k vyhotoveniu pracovnej zmluvy pre opatrovateľov – vedenie personálnej agendy opatrovateliek, platové zaradenie opatrovateliek podľa tabuliek, dohody o zmene pracovnej zmluvy, ukončenie výkonu OS
 • podklady k výplatám pre mzdovú učtáreň
 • podklady k úhradám za opatrovateľskú službu pre finančnú učtáreň
 • podklady k stravným lístkom pre opatrovateľky podľa nároku zo zákona
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní alebo zamietnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok občanom mesta,
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní alebo zamietnutí podpory pri narodení dieťaťa
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní mestského štipendia
 • podklady pre uplatnenie si príspevku na stravný lístok v školských zariadeniach pre dôchodcov, invalidných dôchodcov
 • vykonáva v určitých prípadoch funkciu procesného opatrovníka v konaní OS

vedie

 • evidenciu úhrad občanov za OS a vykonáva mesačne kontrolu odvedenej finančnej hotovosti a stanoveného predpisu úhrad od občanov za daný mesiac
 • evidenciu prijímateľov sociálnej služby
 • spisovú dokumentáciu opatrovaných občanov

spolupracuje

 • s občianskymi združeniami, cirkevnými a charitatívnymi organizáciami, vyhľadáva ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov, žijúcich v nepriaznivých podmienkach,
 • so zariadeniami pre seniorov pri zabezpečovaní sociálnych služieb občanom mesta
 • s posudkovým lekárom pri predkladaní podkladov na spracovanie posudku o odkázanosti občana na sociálnu službu,
 • s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektmi, realizuje konzultácie s odborníkmi a sprostredkováva informácie medzi občanom a inštitúciami v obci, ale i v rámci územných obvodov príslušných orgánov – obecný úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, školy a školské zariadenia, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne a verejné inštitúcie,
 • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

sprostredkúva

 • aktivity a opatrenia zamerané na riešenie zdravotno-sociálnej situácie na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie občana, hospitalizácia občana na oddelení nemocnice, zapojenie agentúry ošetrovateľskej starostlivosti do domáceho ošetrovania opatrovaného občana
 • nevyhnutnú pomoc občanom dočasne bez prístrešia, ich umiestnenie v útulku
  riadi a kontroluje
 • úroveň poskytovania sociálnej služby v zmysle platnej legislatívy
 • koordinuje a riadi zamestnancov opatrovateľskej služby

vybavuje

 • dožiadania orgánov štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
 • agendu súvisiacu s hláseniami v sociálnej oblasti a vyhotovením ročných výkazov,

koordinuje

 • činnosti súvisiace s umiestnením občanov v štátnych zariadeniach sociálnych služieb i v zariadeniach neštátneho charakteru
 • komunitnú prácu , a to mapuje lokalitu obce, zber demografických údajov, analýzu potrieb občanov lokality a využitie podkladov, najmä pre operatívne stanovenie cieľov svojej práce v krátkodobom a dlhodobom horizonte,
 • vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc; pracuje s komunitou v jej prirodzenom prostredí,
 • základné poradenstvo ( zisťuje osobnú , rodinnú a sociálnu anamnézu) a poskytuje občanovi individuálnu pomoc
 • spolupôsobí pri riešení sociálnych problémov občanov a poskytovaní sociálnej pomoci
 •  

 

Úsek kultúry

zabezpečuje

 • a  spolupracuje s kultúrnymi, spoločenskými, náboženskými, charitatívnymi a športovými organizáciami
 • vysielanie v miestnych rozhlasoch
 • vedie agendu v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z., o hazardných hrách a o zmene a doplnení neskorších predpisov
 • eviduje akcie s hudobnou produkciou
 • eviduje vykonávanie verejných zbierok v meste
 • vedenie kroniky a pamätnej knihy mesta
 • činnosť mestskej knižnice, mestského múzea
 • evidenciu stávkových kancelárií na území mesta Púchov a sleduje úhradu výťažku z prevádzky stávkových kancelárií,
 • zverejňovanie oznamov mesta a propagáciu usporiadaných akcií, výstav
 • organizáciu akcií Zboru pre občianske záležitosti
 • evidenciu návrhov na udelenie ocenení mestom.

 

Kontakty

Mgr.Viera Češková, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 27, E-mail: viera.ceskova@puchov.sk

Mgr.Adriana Michalcová, odbor. ref. spoloč. škol. úradu, Tel. číslo: 042/465 08 48, E-mail: adriana.michalcova@puchov.sk

Mgr.Ivana Vančová, odborný referent soc. vecí a soc. služieb, Tel. číslo: 042/465 08 35, E-mail: ivana.vancova@puchov.sk

Mária Hořelicová, referent soc. vecí a soc. služieb, Tel. číslo: 042/465 08 49, E-mail: maria.horelicova@puchov.sk

Mgr.Martina Sisková, ref. pre kultúru, ZPOZ, správa Ž. domu, Tel. číslo: 042/465 08 43, E-mail: martina.siskova@puchov.sk

Vlasta Kozáková, referent pre PAM, materských škôl, Tel. číslo: 042/465 08 43, E-mail: vlasta.kozakova@puchov.sk

Súvisiace články

 • Kontakty na MsÚ Púchov

  Kontakty na MsÚ Púchov

  Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 020 01  Púchov E-mail: msu@puchov.sk Fax: +421 42 465 08 26   Úradné hodiny […]

 • Prednosta MsÚ

  JUDr. Eva Kvocerová Tel. číslo: 042/465 08 34, 0918 110 666, E-mail: prednostka@puchov.sk       Prednostka MsÚ […]

 • Právno-organizačné oddelenie

  Mgr. Radoslav Machan vedúci oddelenia E-mail: radoslav.machan@puchov.sk   Organizačne riadi prácu MsÚ a orgánov samosprávy, spracúva  základné vnútorné […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov