Oddelenie výstavby a životného prostredia

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestský úrad

Sicova
Ing. arch. Daniela Šicová

vedúca oddelenia, architekt mesta

Tel. číslo: 042/465 08 28, E-mail: daniela.sicova@puchov.sk

 

 

Realizácia stavieb v investorstve mesta, príprava projektovej dokumentácie, s technickou a legislatívnou činnosťou.

Stavebný dozor – koordinácia stavebných prác a investičných akcií na území mesta a mestských častí.

Verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác v súlade so zákonom, vrátane elektronických aukcií.

Granty, dotácie a úvery – príprava projektov a žiadostí pre čerpanie finančnej pomoci z EÚ, grantov, úverov, dotácií, implementácia a riadenie získaných projektov.

Architekt mesta – správa územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov, zabezpečovanie doplnkov ÚPD, schvaľovanie PD novorealizovaných stavieb, záväzné stanoviská mesta, vyjadrenia a posudky.

Stavebný poriadok – vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudácií, ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, vydávanie súhlasov, vodohospodárske drobné stavby, prípojky na inžinierske siete. Rozhodnutia o reklamných a informačných zariadeniach, potvrdenia o existencií stavieb.

Životné prostredie – výruby a údržba drevín – rozhodnutia, ochrana ovzdušia – malé zdroje znečistenia, poplatky za znečistenie ovzdušia – rozhodnutia, správa verejnej zelene, riešenie skládok odpadu – prevencia, likvidácia komunálneho odpadu.

Štátny fond rozvoja bývania – vybavovanie žiadostí o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kompletnú obnovu (zateplenie, statické poruchy, obnova spoločných častí a zariadení), výstavbu, kúpu, nájom objektov na bývanie. Bližšie informácie o tlačivách žiadosti nájdete na interntovej stránke www. sfrb.sk.

 

Kontakty

Ing.arch. Daniela Šicová, vedúca oddelenia, architekt mesta, Tel. číslo: 042/465 08 28, E-mail: daniela.sicova@puchov.sk

Peter Baštuga, stavebný dozor, Tel. číslo: 042/465 08 24, E-mail: peter.bastuga@puchov.sk

Ing.Ingrid Kováčiková, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 46, E-mail: ingrid.kovacikova@puchov.sk

Zdena Hozdeková, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 13, E-mail: zdena.hozdekova@puchov.sk

Ing.Ladislav Molitor, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 23, E-mail: ladislav.molitor@puchov.sk

Mgr.Martina Knížatová, životné prostredie, Tel. číslo: 042/465 08 45, E-mail: martina.knizatova@puchov.sk

Ing.Martina Jankurová, ŠFRB, Tel. číslo: 042/465 08 45, E-mail: martina.jankurova@puchov.sk

Helena Jakubeková, tech. príprava, reklamné zariadenia, Tel. číslo: 042/465 08 32, E-mail: helena.jakubekova@puchov.sk

 

Súvisiace články

 • Kontakty na MsÚ Púchov

  Kontakty na MsÚ Púchov

  Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 020 01  Púchov E-mail: msu@puchov.sk Fax: +421 42 465 08 26   Úradné hodiny […]

 • Prednosta MsÚ

  JUDr. Eva Kvocerová Tel. číslo: 042/465 08 34, 0918 110 666, E-mail: prednostka@puchov.sk       Prednostka MsÚ […]

 • Právno-organizačné oddelenie

  Mgr. Radoslav Machan vedúci oddelenia E-mail: radoslav.machan@puchov.sk   Organizačne riadi prácu MsÚ a orgánov samosprávy, spracúva  základné vnútorné […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov