Uznesenia z rokovania Ekonomickej Komisie zo dňa 27.5. a 1.6.2015

Administrátor 29 Máj, 2015 Hlavná stránka ,

27. 5. 2015

Uznesenie č. 13/2015

Ekonomická komisia (ďalej EK) odporúča primátorovi mesta,

aby bol pozastavený investičný zámer – Modernizácia centrálneho zberu dát a optická sieť a o pokračovaní bolo rozhodnuté na základe vypracovanej analýzy návratnosti investície.

 

Uznesenie č. 14/2015

EK odporúča primátorovi mesta,

ako zástupcovi väčšinového spoločníka prehodnotiť (zmeniť) systém odmeňovania riaditeľa a námestníkov MsBP s.r.o. a MsBP Servis s.r.o.

 

Uznesenie č. 15/2015

EK odporúča  MsR a MsZ schváliť

Zásady nájmu a stanovenia cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Púchov po zapracovaní pripomienok EK.

 

Uznesenie č. 16/2015

EK odporúča MsR a MsZ schváliť

navýšenie dotácie pre DK Púchov ZZPO o 35 000 €.

 

Uznesenie č. 17/2015

EK odporúča MsR a MsZ schváliť

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov po zapracovaní pripomienok EK.

 

Uznesenie č. 18/2015

EK odporúča MsR a MsZ schváliť

Zásady podpory seniorov v meste Púchov po zapracovaní pripomienok EK.

 

Uznesenie č. 19/2015

EK odporúča MsR a MsZ

rozdeliť v roku 2015 rezervný fond v sume 300 000 € s rezervou 100 000 €, pričom vyhodnotenie čerpania rezervného fondu bude realizované k 1.10.2015.

 

Uznesenie č. 20/2015

EK schválila

aby z ekonomickej komisie boli zverejňované zápisnice na oficiálnej internetovej stránke mesta Púchov, čo prispeje k lepšej informovanosti občanov.

 

Uznesenie č. 21/2015

EK odporúča primátorovi mesta,

aby boli uzatvorené dodatky k platným zmluvám medzi mestom a dodávateľmi tovarov a služieb, v ktorých bude vzájomne odsúhlasená zľava 2% za dodané tovary alebo služby v prípade, že mesto zaplatí do 5 pracovných dní po obdržaní faktúry od dodávateľa, čo sa pokladá ako predčasná platba. Dodávatelia tovarov a služieb po podpísaní dodatku budú automaticky vystavovať faktúry voči mestu ponížené o 2%. V prípade, že mesto nezaplatí do 5 pracovných dní, dodávateľ má právo dofakturovať poskytnutú zľavu.

 

Uznesenie č. 22/2015

EK odporúča primátorovi mesta a MsZ

zvážiť možnosť vystavenia penalizačných faktúr za oneskorene zaplatené pohľadávky v rokoch 2013 a 2014. Týka sa to mesta aj mestských spoločností.

 

Uznesenie č. 23/2015

EK odporúča primátorovi mesta a MsZ,

aby subjekty, ktoré majú voči mestu a mestským spoločnostiam neuhradené finančné záväzky za roky 2013 a 2014 boli opätovne vyzvaní na zaplatenie. V prípade, že dlžné čiastky nezaplatia do 1.8.2015, budú vymáhané zákonnými možnosťami mesta a mestských spoločností.

 

 

Vypracovala: Ing. Lucia Pružinská

 

 

1. 6. 2015

Uznesenie č.24/2015

EK odporúča primátorovi mesta a MsZ,

aby v zmysle prijatého Programového vyhlásenia na roky 2014 – 2018 článku I. bod 2. Boli vyhlásené výberové konania na všetky vedúce pozície na Mestskom úrade, v mestských spoločnostiach a združeniach. Uvedený návrh sa netýka už vyhlásených, resp. uskutočnených výberových konaní a vymenovaní v roku 2015.

 

Uznesenie č.25/2015

EK odporúča primátorovi mesta a MsZ,

aby bola navýšená čiastka v kapitole 0530 doprava a služby – živelné pohromy o sumu 15.000,- EUR pre rok 2015.

 

 

Vypracoval: Ing. Lukáš Raník

 

                                                                                              Ing. Daniel Lako, predseda EK                                             

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov