Programové vyhlásenie MsZ

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestské zastupiteľstvo

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PÚCHOV
PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2010-2014

 

Článok I.

1.Vyhlasujeme, že Púchov je a bude slobodné mesto Slovenskej republiky, ktoré nespája svoju prítomnosť ani budúcnosť so žiadnou ideológiou ani politickou stranou a neviaže ju na žiadne náboženstvo. Všetci obyvatelia majú rovnaké práva a sú povinní dodržiavať platné právne akty Slovenskej republiky, Mesta Púchov a Európskej únie. Za základné hodnoty spolužitia obyvateľov mesta považujeme slušnosť, toleranciu a zmier.

2. Každý obyvateľ mesta má možnosť podávať podnety pre činnosť jeho volených orgánov a zúčastňovať sa diskusie na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Zabezpečíme pravidelnú informovanosť Púchovčanov o rozhodnutiach orgánov mesta a nakladaní s jeho majetkom i prostredníctvom mestskej internetovej stránky a mestských médií. Rozšírime jestvujúce formy komunikácie obyvateľov s volenými orgánmi mesta ako sú dni otvorených dverí a pravidelné verejné stretnutia aj o elektronickú formu.

3.Svoju činnosť budeme organizovať každý rok na základe plánu legislatívnej činnosti, ktorý bude zverejnený. Každý poslanec je zodpovedný za svoju odbornú pripravenosť na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

4.Chceme, aby sa permanentne posilňovala profesionálna úroveň a zázemie pracovníkov radnice, zamestnancov mesta, mestských spoločností, združení a ostatných organizácií, ktorí musia vynaložiť svoje úsilie pre zlepšenie všetkých oblastí života v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov.

5.Zasadíme sa o dobré vzťahy a spoluprácu s registrovanými cirkvami na území mesta Púchov v charitatívnej oblasti.

6.Sme otvorení dobrým nápadom, ktoré obohatia a pozdvihnú úroveň života v našom meste. Sme pripravení podieľať sa na spoločenských podujatiach obcí púchovského okresu.

 

Článok II.

Hospodárenie mesta

1.Budeme naďalej podporovať zveľaďovanie a ochraňovať mestský majetok, aby bol využívaný aj ďalšími generáciami obyvateľov Púchova. Naše aktivity budú viesť šetreniu energií a k vyžívaniu obnoviteľných zdrojov.

2. Základom hospodárenia mesta bude vyrovnaný rozpočet. Pripravíme spracovanie rozvojových projektov s cieľom zabezpečenia doplnkového financovania z dotačných a grantových fondov. Pre zvýšenie efektivity verejného obstarávania budeme preferovať uplatňovanie elektronických aukcii.

3.Budeme sa snažiť vytvárať vhodné prostredie, aby ak nejakú činnosť nezabezpečuje mestská spoločnosť, združenie či iná organizácia, bolo uspokojovanie potrieb mesta možné realizovať v čo najväčšej miere v spolupráci s miestnymi podnikateľskými subjektmi.

4.Súčasne platnú hodnotu dane z nehnuteľnosti za priemyselné stavby a stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť vnímame ako spravodlivo stabilizujúcu a jej zachovaním chceme podporiť programový rozvoj hospodárskych subjektov na území mesta.

5.Chceme rozšíriť komunikáciu so zástupcami podnikateľskej sféry kladúc dôraz na prehĺbenie spolupráce so subjektmi rozširujúcimi svoje majetkové investície na území mesta, zamestnanosť i sociálne štandardy zamestnancov.

6.V rozsahu únosných možností mestského rozpočtu budeme dotáciami podporovať aj financovanie činnosti iných osôb na území mesta za podmienky, že orgány mesta, jeho spoločnosti a združenia či iné organizácie nevykonávajú alebo nezabezpečujú rovnakú alebo obdobnú činnosť, táto osoba nemá voči mestu, jeho spoločnostiam a združeniam či ostatným jeho organizáciám podlžnosť, nie je voči nim v žiadnom sporovom konaní, na financovaní činnosti sa sama zúčastní a orgány mesta budú mať možnosť podieľať sa na riadení činnosti a tiež ju kontrolovať. Ako prioritné oblasti záujmu určujeme školstvo, kultúru a športové využitie voľného času detí
a mládeže.

 

Článok III.

Rodina, bývanie a životné prostredie

1.Chceme pokračovať v podporných sociálnych programoch pri narodení nových Púchovčanov i stravovania seniorov v objektoch základných škôl. Pripravíme rozšírenie spektra podporných programov zvýšením spoločenského postavenia matiek.

2.Sme za zintenzívnenie spoločenského dialógu s dôchodcami s cieľom zlepšenia ich životných štandardov v meste. Vytvoríme vhodné podmienky pre realizáciu privátnej investície Seniorského centra v objekte bývalého infekčného oddelenia.

3.Zväčšovanie transparentnosti prideľovania a hospodárenia s mestskými bytmi považujeme za správne. Podporíme verejnú kontrolu nad ich prideľovaním. Zverejníme register neplatičov.

4.Zabezpečíme spracovanie komunitného plánu mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

5.V súvislosti s realizáciou stavby Kultúrneho a vzdelávacieho centra chceme pokračovať v obnove priľahlých území na Štefánikovej ulici vybudovaním Höenningovho námestia ako spoločenskej, parkovej a oddychovej zóny. Mestskú zeleň považujeme za dôležitú súčasť nášho mesta. Budeme ju rozvíjať tak, aby spĺňala estetické a ekologické kritériá. Podporíme zmysluplné aktivity občanov v prospech zelene.

6.Sústredíme sa na pokračovanie renovácii detských ihrísk v meste a jeho miestnych častiach.

7.Pripravíme projekt malého námestia v Horných Kočkovciach a jeho realizáciu.

8.Podporíme ďalšie rekonštrukcie chodníkov v meste a v miestnych častiach.

9.Začneme s rekonštrukciou peších a oddychových plôch aj zelene na mestskom cintoríne a podporíme rekonštrukciu domu smútku. Opravíme oplotenia na cintorínoch v miestnych častiach. V miestnych častiach doplníme prvky drobnej architektúry.

10. Za dôležitú úlohu pre toto volebné obdobie považujeme ustálenie miesta a spôsobu likvidácie odpadu na strednodobé obdobie. Podporíme racionálne návrhy a opatrenia na zvýšenie úrovne separovaného odpadu.

 

Článok IV.

Vzdelanie, kultúra a šport

1.Podporu vzdelávaniu v meste vnímame ako kľúčovú. Chceme pokračovať v rekonštrukciách objektov školských zariadení využívajúc k tomu podporné grantové projekty. Zasadíme sa za vybudovanie školského športového areálu ZŠ s MŠ Slovanská. V súlade so Zásadami školskej politiky mesta Púchov budeme podporovať pôsobenie a rast kvality školských zariadení na území mesta. Púchovských stredoškolákov a vysokoškolákov budeme aj v tomto období podporovať prostredníctvom mestského štipendia.

2.Investičnou prioritou v tomto období je pokračovanie a dokončenie výstavby kultúrneho a vzdelávacieho centra (mestského divadla). Organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí budeme vykonávať prostredníctvom záujmového združenia Dom kultúry.

3.Zasadíme sa o stabilizáciu počtu miest pre púchovské deti v mestských materských školách.

4.Pripravíme rekonštrukciu letného amfiteátra Ilonka a priľahlého lesoparku
na Lachovci, kam sa navrátia podujatia prevažne folklórneho charakteru. Poskytneme podporu pôsobeniu miestnych tradičných hudobných, tanečných, divadelných a spoločenských podujatí a súborov i tradičných remesiel, kontaktom s ich partnermi doma i v zahraničí v rámci družobných vzťahov mesta Púchov.

5.Vyhlasujeme, že budeme podporovať prevádzku športových objektov v majetku mesta tak, aby boli k dispozícii čo najširšej verejnosti. Na tento účel vyčleníme finančné prostriedky na pokrytie energetických nákladov spojených s ich prevádzkou. Podporíme aj činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach.

6.Veľký význam prikladáme zachovaniu a udržaniu vysokej úrovne občianskych obradov a pravidelným stretnutiam obyvateľov pri rôznych príležitostiach. Sme za prehlbovanie komunikácie s predstaviteľmi púchovskej mládeže smerujúcej k zlepšeniu štandardov jej života v meste.

7.V rámci vydavateľskej činnosti podporíme spracovanie audiovizuálneho dokumentu o meste Púchov, dopĺňajúceho v minulosti publikovanú knižnú mestskú monografiu a hudobný nosič folklórnej hudby a speváckeho zboru učiteľov.

8.Budeme pokračovať v rozširovaní služieb mestskej knižnice a jej knižného fondu, ako aj ponuky turistického informačného centra.

9.Vytvoríme vhodné podmienky pri realizácii privátnych investícií v oblasti športu.

10.Púchov dostal do vienka prekrásnu prírodu. Organizačne budeme vytvárať podmienky, aby sme mohli naše okolie využívať na prímestskú rekreáciu.

 

Článok V.

Doprava

1.Vytvoríme vhodné podmienky na realizáciu rekonštrukcie železničnej trate Nové mesto Nad Váhom – Púchov a vybudovanie novej obslužnej budovy a súvisiacich stavieb (železničný podchod, autobusové nástupište, odstavné plochy) tak, aby zvýšili komfort železničných služieb pre obyvateľov.

2.Podporíme presun zastávok prímestskej autobusovej dopravy na centralizované odstavné miesto tak, aby boli minimalizované prejazdy zastavanými územiami mesta.

3.Sme za to, aby príslušný správca komunikácií pokračoval v projektoch budovania kruhových objazdov, v čom chceme s ním spolupracovať. Z hľadiska bezpečnosti a dopravnej naliehavosti považujeme za prioritné riešenie križovatky na Streženickej ceste.

4.Systém regulovaného státia v centrálnej mestskej zóne považujeme za účinný nástroj regulovania statickej dopravy v meste. Chceme precizovať jeho aplikáciu, zjednodušiť a sprehľadniť jeho uplatňovanie s cieľom minimalizovať výskyt tranzitujúcich vozidiel na odstavných plochách pri obytných domoch.

5.Chceme pokračovať v ďalších rekonštrukciách parkovacích plôch a cestných komunikácii v meste a v miestnych častiach.

 

Článok VI.

Verejný poriadok, bezpečnosť a iné

1.Vyhlasujeme, že pri zabezpečovaní verejného poriadku sa budeme orientovať na ochranu slušných a poctivých obyvateľov mesta, ktorí sa riadne starajú o svoje rodiny, zachovávajú zákonnosť a prispievajú k rozvoju života v meste.

2.Mestský majetok je hodný zvláštnej ochrany, pretože má slúžiť obyvateľom Púchova dnes i v budúcnosti. Podporíme ďalšie rozširovanie bezpečnostného kamerového systému.

3.Podporíme zavedenie preventívneho vzdelávacieho programu pre rodičov detí materských a základných škôl k ochrane detí pred drogami a inými nežiaducimi vplyvmi.

Vyhlasujeme, že toto programové vyhlásenie je záväzné pre smerovanie našej činnosti a činnosti pracovníkov mestského úradu, mestských spoločností a združení vo volebnom období 2010 – 2014.

V Púchove dňa 23.2.2011

Mgr. Marián MICHALEC
primátor mesta Púchov

 

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov