Rokovací poriadok komisií MsZ

Administrátor 01 Máj, 2015 Mestské zastupiteľstvo

1. Účel vydania

1.1. Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva v Púchove upravuje zloženie komisií, prípravu a priebeh ich rokovania, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, okrem Komisie na ochranu verejného záujmu..

 
 
2. Rozsah platnosti

2.1. Tento Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva Púchov sa vzťahuje na činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Štatútu mesta Púchov, okrem Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej rokovanie je upravený osobitným rokovacím poriadkom..

 

 

3. Súvisiace predpisy

– Ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
– Zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
– Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu

 
 

4. Pojmy a skratky

Zb. – Zbierka
Z.z. – Zbierka zákona
Zák. – zákon
MsZ – mestské zastupiteľstvo
MsR – mestská rada

 
 

5. Komisie mestského zastupiteľstva

5.1. Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Plnia úlohy podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, štatútu mesta a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií, schválenom MsZ . Mestské zastupiteľstvo môže úlohy jednotlivých komisií rozšíriť a to formou ukladajúceho uznesenia. Komisie nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo mestské zastupiteľstvo.

5.2. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo,ako svoje stále,alebo dočasné orgány.

5.3. Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.

5.4. Komisie sú zložené z poslancov MsZ a obyvateľov mesta zvolených MsZ. Členovia komisií sú volení MsZ tak, aby v komisiách boli zastúpení odborníci z radov poslancov MsZ a tiež odborníci z radov obyvateľov mesta.

5.5. Funkčné obdobie všetkých členov konkrétnej komisie je zhodné s ich funkčným obdobím poslancov MsZ.

5.6. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť aj osobitné komisie na splnenie konkrétnych a zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru. Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí mestské zastupiteľstvo na konkrétny prípad.

 


6. Predseda komisie

6.1. Na čele komisie je predseda. Stáva sa ním poslanec, ktorého hlasovaním volí a odvoláva MsZ.

6.2. Úlohy predsedu komisie:

a) zvolávať a viesť jej zasadnutia,riadiť a organizovať prácu komisie,
b) zostavovať návrh plánu činnosti komisie spoločne s tajomníkom komisie,
c) pripravovať program zasadnutia komisie spoločne s tajomníkom komisie,
d) podpisovať spoločne s tajomníkom komisie zápisnicu zo zasadnutia komisie a jej uznesenia,
e) navrhuje odvolanie člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo ak sa po dobu dlhšiu ako 1 roka nezúčastňuje na činnosti komisie,
f) zastupovať komisiu navonok,
g) navrhovať odmeny členom komisie podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Púchov a volených orgánov mesta.

6.3. Predsedu komisie zastupuje v jeho neprítomnosti člen komisie z radov poslancov v rozsahu poverenia predsedom komisie.

 


7. Tajomník komisie

7.1. Tajomníka komisie určuje predseda komisie.

7.2. Úlohy tajomníka komisie:

a) vypracovať návrh plánu činnosti komisie a zostavovať program zasadnutia    komisie podľa pokynov predsedu komisie,
b) zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie /pozvánky, prezenčné listiny, miestnosť a pod./
c) zodpovedá za vyhotovenie zápisníc, uznesení a stanovísk komisie,
d) sledovať plnenie komisiou prijatých uznesení, o čom informuje na zasadnutiach komisie jej členov,
e) evidovať všetky materiály a dokumentáciu z činnosti komisie.

7.3. Pri zriadení komisií podľa bodu 5.6.nie je funkcia tajomníka komisie.

 


8. Členovia komisie

8.1. Členovia komisie majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, dávať otázky, predkladať návrhy a pripomienky, obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov mesta Púchov pri plnení úloh komisie.

8.2. Člen komisie ospravedlňuje svoju neúčasť na zasadnutí komisie vopred predsedovi komisie alebo prostredníctvom tajomníka komisie.V opačnom prípade sa považuje jeho neúčasť za neospravedlnenú.

8.3. Členovia komisie môžu byť predsedom alebo komisiou poverovaní osobitnými úlohami patriacimi do pôsobnosti komisie. Za týmto účelom si komisia môže vytvoriť vlastné subkomisie.

8.4. Člen komisie má právo vzdať sa členstva v komisii. Informáciu o vzdaní sa členstva v komisii a prípadný návrh nového člena komisie predloží predseda komisie na najbližšom rokovaní MsZ.

 


9. Zasadnutie komisie

9.1. Komisia zasadá v priestoroch mestského úradu v termínoch určených pracovným plánom jej činnosti, ktorý je zostavený v súlade s plánom práce MsZ a mestskej rady, prípadne podľa potreby. Termín zasadnutia upresní predseda komisie.

9.2. Komisia zasadne aj pre účel vyhodnotenia pripomienok podaných v návrhu nariadenia podľa zákona o obecnom zriadení. V prípade nejednoznačnosti kompetencí niektorej zo zriadených komisií MsZ, o určení príslušnosti komisie rozhodne primátor.

9.3. Ak bola podaná pripomienka k návrhu nariadenia podľa zákona o obecnom zriadení po termíne zasadnutia príslušnej komisie a hrozilo by zmeškanie lehoty pre doručenie jej vyhodnotenia poslancom MsZ, resp. ak by avizovaná neprítomnosť členov inak príslušnej komisie na mimoriadne zvolanom zasadnutí mohla spôsobiť jej neuznášaniaschopnosť, môže primátor rozhodnúť o prejednaní pripomienok na zasadnutí MsR, ktorá by sa pre tento účel vnímala ako komisia.

9.4. Rokovanie komisie je spravidla neverejné. Predseda komisie má právo vzhľadom k prejednávanej problematike na zasadnutia komisie prizývať i iné právnické a fyzické osoby.

9.5. Program zasadnutia komisie navrhuje jej predseda v súlade s plánom činnosti komisie, s úlohami, ktoré vyplynú z uznesení MsZ, z podnetov primátora mesta,poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníkov mesta.

9.6. S materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov oboznámi komisiu predkladateľ alebo spracovateľ materiálu, prípadne ním poverená osoba, alebo primátor, ak ide o postup podľa ods. 9.2.

9.7. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda, prípadne iný člen komisie z radov poslancov a na základe poverenia predsedu. Predseda je povinný zvolať zasadnutie komisie do 7 dní v prípade, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov komisie alebo primátor. Ak tak neurobí, zasadnutie komisie zvolá primátor.

9.8. Komisia rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré zabezpečujú:

a) tajomník komisie na základe poverenia predsedu komisie,
b) poverení členovia komisie na základe vlastných poznatkov alebo prieskumov,
c) jednotlivé odbory a oddelenia mestského úradu,
d) orgány a organizácie s ktorými bolo vypracovanie a predloženie materiálu dohodnuté.

9.9. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

9.10. Zasadnutia komisie sa môže zúčastniť kedykoľvek primátor mesta. Ak požiada primátor o udelenie slova, predseda komisie mu ho vždy udelí.

 


10. Uznesenie komisie

10.1. Komisia svoje závery formuluje do uznesení a stanovísk.

Komisia prijíma uznesenia, ak ide o:

a) návrhy, požiadavky, podnety alebo odporúčania pre primátora, prednostu, hlavného kontrolóra, MsZ alebo MsR,
b) úlohy pre členov komisií.

10.2. Uznesenie je platné, ak je schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie.

10.3. Uznesenie jednotlivých komisií MsZ má pre orgány mesta odporúčajúci charakter. Orgány mesta pri svojom rozhodovaní nie sú viazané uznesením komisií.

10.4. Každý člen komisie má právo uviesť v zázname z rokovania svoje stanovisko odlišné od prijatého uznesenia, pričom takýto postup nemá vplyv na platnosť prijatého uznesenia.

 


11. Stanovisko komisie

11.1. Komisia zaujíma stanovisko spravidla k materiálu, ktorý sama nevypracovala, ale bude predmetom rokovania primátora, MsZ alebo MsR, pričom bola požiadaná, aby sa k nemu vyjadrila.

11.2. Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej ako polovica jej členov.

11.3. Stanovisko komisie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.

 


12. Zápisnica zo zasadnutia komisie

12.1. Z každého zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo predsedajúci a vyhotoviteľ. Zápisnicu vyhotovuje tajomník komisie alebo poverený člen komisie. Zápisnica sa doručuje hlavnému kontrolórovi, prednostovi mestského úradu. K zápisnici sa prikladá prezenčná listina, v ktorej je uvedený dátum konania zasadnutia komisie. Zápisnica sa vyhotovuje do 5 dní od skončenia zasadnutia komisie.

12.2. Za písomné vyhotovenie uznesení a stanovísk zo zasadnutí komisie zodpovedá tajomník. Uznesenia a stanoviská sa doručujú hlavnému kontrolórovi, prednostovi mestského úradu a príslušným odborom mestského úradu.

12.3. Za uloženie originálov zápisníc, uznesení a stanovísk komisie spolu s podkladovým materiálom z jednotlivých zasadnutí komisie zodpovedá tajomník.

 


13. Záverečné ustanovenia

13.1. Rokovací poriadok komisií MsZ, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

13.2. Ruší sa Rokovací poriadok komisií MsZ Púchov, schválený uznesením č.26/2003 zo dňa 25.4.2003.

13.3. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

 

DOKUMENTY:

 

Doplnok č.1 k rokovaciemu poriadku komisií MsZ

 

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov