Zasadnutie MsZ dňa 10. decembra 2015

Administrátor 03 Dec, 2015 Videoarchív MsZ Púchov, Zasadania MsZ

P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/ z v o l á v a m MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa

10. decembra 2015 (štvrtok) o 15.00 hod.

Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála

PROGRAM:

 1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o činnosti hlavného kontrolóra

 2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2016

 3. Návrh – Plán legislatívnej činnosti mestského zastupiteľstva Púchov

 4. Návrh – Rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na roky 2017a 2018

 5. Návrh – VZN č. 1/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre mesto Púchov

 6. Návrh – Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov

 7. Doplnok č. 1 k Zásadám podpory mladých rodín v mesta Púchov

 8. Voľba konateľa spoločnosti MSBP Púchov s.r.o.  a MsBP Servis s.r.o.  

 9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2014/2015

 10. Prerokovanie žiadosti OÚ Trenčín – žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu školskej jedálne, Športovcov 1461/17, Púchov ako súčasť Spojenej školy, Športovcov 1461/17, Púchov

 11. Návrh – Schválenie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady

 12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov

 13. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov 2015-2022

 14. Úprava rozpočtu

 15. Návrh refinancovania úverového portfólia mesta Púchov

 16. Návrh – Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle Zásad podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov

 17. Prerokovanie platu primátora

 18. Odvolanie a menovanie členov komisií MsZ Púchov

 19. Spolupráca Stavebného úradu Púchov s obcou Mojtín

 20. Analýza športu v Púchove za rok 2015

 21. Správa komisie na kontrola postupu verejného obstarávania súvisiaceho s výmenou radiátorov na ZŠ Mládežnícka v Púchove

 22. Predaj, kúpa

 23. Nájom

 24. Dotácie

 25. Informácia o investičných akciách

 26. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALu Púchov, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov

 27. Rôzne

 28. Diskusia a interpelácie


ZÁZNAM ZASADNUTIA  1 ČASŤ:

DSC_0089-218x150

 

 

 

 

 

 

 

ZÁZNAM ZASADNUTIA  2 ČASŤ:
DSC_0110-218x150

 

 

DOKUMENTY:

Pozvánka MsZ 10.12.2015

Uznesenia MsZ 10.12.2015

Uznesenia MsZ 10.12.2015

Zápisnica MsZ 10.12.2015

Hlasovanie MsZ 10.12.2015

 

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov