Verejná súťaž – Prenájom nebytového priestoru

Administrátor 24 Aug, 2015 Hlavná stránka

MESTO PÚCHOV

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, IČO: 00317748

podľa § 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru.

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nebytové priestory o výmere 251,25 m², nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží v Kultúrno vzdelávacom centre Púchov, Hoenningovo námestie 2002, parc. c. KNC 1345/12, k.ú. Púchov.
 

Podmienky súťaže a zverejnenie:

 1. Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov na tú istú adresu do 7. 9. 2015 do 13.00 hod.

Podmienky súťaže budú uverejnené na úradnej tabuli Mestského úradu v Púchove, na internetovej stránke Mesta Púchov a v regionálnej tlači.
 

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské právnické osoby a fyzické osoby ako aj tuzemské právnické osoby so zahraničnou majetkovou účasťou alebo zahraničné právnické osoby, registrované v Slovenskej republike.

Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko účastníka resp. uvedie obchodné meno, sídlo a IČO (fyzická alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom) a označenie „obchodná súťaž NP – neotvárať“.
 

 1. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

 2. Vyhodnotenie výsledkov súťaže sa uskutoční do 7 dní po termíne na doručenie ponúk komisiou menovanou primátorom mesta v zmysle stanovených pravidiel.

 3. V obálke účastník predloží:

 • List s identifikačnými údajmi účastníka,

 • Doklad o oprávnení podnikať ( výpis z obchodného alebo živnostenského registra – originál alebo úradne overená fotokópia nie starší ako 3 mesiace),

 • Cenovú ponuku, prípadne ďalšiu ponuku rozširujúcu služby v oblasti prevádzkovania a využívania nebytového priestoru – upravenú v bode 8.

 • Prehlásenie účastníka, že nemá žiadne evidované nedoplatky voči Mestu Púchov, daňovému úradu a poisťovniam,

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.

 1. Doklady predložené v obálke musia byť originály alebo úradne overené fotokópie a doklady a písomnosti predložené účastníkmi musia byť v slovenskom jazyku.

 2. Účastník predloží cenovú ponuku na výšku nájmu nebytového priestoru za m² ako aj účel prenájmu v zmysle podmienok tejto súťaže. Predkladaná ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou účastníka súťaže.

 3. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

 4. Účastník nemôže označiť žiadne údaje svojho návrhu ako dôverné okrem tých údajov na ktoré sa vzťahuje ochrana v zmysle zákona.

 5. Ak súťažiaci predložia totožné ponuky, rozhodujúci bude dátum doručenia ponuky. Uprednostnená bude ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.

 6. Vyhlasovateľ je oprávnený si vybrať návrh, ktorý mu najviac vyhovuje zohľadňujúc ponúkanú cenu v súbehu s rozsahom ponúkaných doplnkových služieb, rozširujúcich komplexnosť vykonávanej činnosti v tejto oblasti a možné neistoty príjmov viažúcich sa k dosiahnutiu predpokladanému rozsahu nájmu.

 7. Výsledky súťaže budú písomne oznámené všetkým účastníkom do 10 dní po jej ukončení.

 8. Pridelenie nebytového priestoru pre konkrétneho záujemcu podlieha schváleniu Mestskej Rady v Púchove v prípade doby nájmu do 5 rokov, resp. schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Púchove v prípade doby nájmu 5 rokov a viac.

 9. Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže:

 • víťaz súťaže je povinný uzavrieť s mestom „Zmluvu o nájme nebytového priestoru“ ďalej aj Zmluva

 • v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti (alebo v prípade, že nepodpíše víťaz s mestom Zmluvu) môže byť zmluva uzavretá s nasledujúcim uchádzačom v poradí alebo mesto vyhlási novú súťaž,

 • ostatné podmienky podrobne upraví  Zmluva,

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 • meniť uverejnené podmienky a súťaž zrušiť,

 • odmietnuť všetky predložené návrhy,

 • predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,

 • pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníkov na ich odstránenie a doplnenie,

 • upraviť návrh znenia Zmluvy s vybratým uchádzačom okrem vysúťaženej ceny,

 • nepodpísanie upravenej verzie Zmluvy možno považovať za dôvod na vyhlásenie víťaza druhého najúspešnejšieho uchádzača alebo súťaž zrušiť,

 • súťaž môže byť viackolová, tj. komisia môže rozhodnúť o víťazovi už v prvom kole alebo až v druhom na základe oslovenia dvoch najúspešnejších alebo všetkých uchádzačov aby svoje ponuky upravili v dodatočnom termíne max. do dvoch týždňoch po vyhodnotení prvého kola,

 • v Zmluve stanoviť účel prevádzky.

 1. Bližšie informácie o verejnej obchodnej súťaži Vám poskytnú na Mestskom úrade v Púchove na oddelení dopravy a služieb v úradných hodinách.

 2. V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov, je potrebné si túto vopred dohodnúť s vedúcou oddelenia dopravy a služieb Ing., Mgr. Alenou Vavrovou na tel. č. 042/ 465 08 16 alebo 0917 988 941.


 

V Púchove dňa 24. 8. 2015

Mgr. Rastislav HENEK
Primátor Mesta Púchov


DOKUMENTY:
Verejná súťaž – Prenájom nebytového priestoru

 

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov